Studia / Study

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do jednej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę ECHE, których lista jest publikowana na stronie internetowej.

O wyjazd może ubiegać się osoba, która oficjalnie jest studentem UPP stacjonarnym lub niestacjonarnym na kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci  co najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich. W przypadku studiów II  i III stopnia wyjazd może się odbyć już na pierwszym roku. Cudzoziemcy studiujący w UPP muszą w czasie rekrutacji być fizycznie w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty potwierdzające legalność ich pobytu (wiza Schengen, karta czasowego pobytu).

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia  i praktykę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym z trzech stopni studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności.  W przypadku  jednolitych studiów magisterskich student może wyjechać na studia i praktykę na okres nieprzekraczający 24 miesiące.

W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę.

System punktowy ECTS

System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta realizującego część studiów za granicą oraz daje możliwość przeniesienia tych wyników do zaliczenia okresu mobilności w uczelni macierzystej. Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru. Uzyskanie przez studenta wymaganej liczby punktów daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

WIĘCEJ INFORMACJI - zakładka ECTS

OLS wsparcie językowe

Przed wyjazdem każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania testu poziomującego w wybranego języka obcego, w którym będzie realizowana mobilność. Po podpisaniu umowy uczestnik ma 14 dni na wykonanie testu oraz przesłanie dokumentu z wynikiem testu do Biura Erasmus+. Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym (native speaker).                           

Udostępniona od roku 2015 wersja platformy OLS (Online Linguistic Support) zakończyła działanie z dniem 30 czerwca 2022.

Uczestnicy realizujący mobilności od 1 lipca 2022 korzystają z nowej platformy OLS dostępnej pod adresem https://www.erasmusplusols.eu/ . Aby wypełnić test należy najpierw założyć konto EU login.

W załącznikach instrukcje dotyczące logowania i wypełnienia testu językowego.

Kapitał mobilności

Program Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.

Jak wyliczyć swój kapitał mobilności?

  • kapitał mobilności to po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
  • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
  • dla uczestników jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

OLA (Online Learning Agreement) - instrukcja wypełniania

W załączniku Poradnik jak wypełniać OLA (pdf).