Studia

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do jednej uczelni partnerskiej posiadającej Kartę ECHE, których lista jest publikowana na stronie internetowej.

O wyjazd może ubiegać się osoba, która oficjalnie jest studentem UPP stacjonarnym lub niestacjonarnym na kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci  co najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich. W przypadku studiów II  i III stopnia wyjazd może się odbyć już na pierwszym roku. Cudzoziemcy studiujący w UPP muszą w czasie rekrutacji być fizycznie w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty potwierdzające legalność ich pobytu (wiza Schengen, karta czasowego pobytu).

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia  i praktykę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym z trzech stopni studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności.  W przypadku  jednolitych studiów magisterskich student może wyjechać na studia i praktykę na okres nieprzekraczający 24 miesiące.

W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę.

System punktowy ECTS i ich wykorzystanie w realizowaniu mobilności Erasmus+

System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta realizującego część studiów za granicą oraz daje możliwość przeniesienia tych wyników do zaliczenia okresu mobilności w uczelni macierzystej. Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia roku studiów przyporządkowano (umownie) 60 punktów kredytowych i odpowiednio 30 punktów dla semestru oraz 20 punktów dla trymestru. Uzyskanie przez studenta wymaganej liczby punktów daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Zgodnie z Regulaminem Studiów na UPP wszystkim przedmiotom w programie studiów, za wyjątkiem wychowania fizycznego, przypisywane są punkty ECTS. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez Uniwersytet oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

Skala ocen ECTS to pomocnicza skala ocen przyjęta w Europejskim Systemie Transferu Punktów, która ułatwia przekładanie ocen uzyskanych przez studenta w jednej uczelni (tzn. według skali ocen obowiązującej w tej uczelni) na skalę ocen innej uczelni. Nie zastępuje ona ocen przyznanych przez daną uczelnię według jej własnego systemu, a jedynie daje dodatkowe informacje na temat pracy studenta. Uczelnie same decydują o tym, jak stosować skalę ocen ECTS w odniesieniu do ich własnego systemu.

Skala ocen stosowana w UPP

opis słowny

opis liczbowy

w systemie ECTS

wersja angielska

bardzo dobry - wyniki wybitne,
z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów

5,0

A

Excellent

dobry plus - powyżej średniego standardu, z pewnymi błędami

4,5

B

Very good

dobry - solidna praca, z szeregiem błędów

4,0

C

Good

dostateczny plus - zadawalający,
z istotnymi brakami

3,5

D

Satisfactory

dostateczny - wyniki spełniają minimalne kryteria

3,0

E

Sufficient

niedostateczny - wyniki nie spełniają minimalnych kryteriów, należy uzupełnić braki lub powtórzyć cały przedmiot

2,0

F

Insufficient

 

Wykorzystanie punktów ECTS w realizowaniu mobilności w ramach Programu Erasmus+.

Program studiów obowiązujący studenta wyjeżdżającego za granicę powinien obejmować przede wszystkim przedmioty, których efekty uczenia się są zbieżne z efektami uczenia się przedmiotów obowiązkowych danego kierunku studiów wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Celem mobilności studenta jest zrealizowanie kształcenia w uczelni zagranicznej i zaliczenie jego efektów na poczet studiów w uczelni macierzystej. Zaliczenie następuje pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie określonym w Porozumieniu o programie zajęć tzw. Learning Agreement (LA). Prawidłowe przygotowanie LA nadzoruje Koordynator Wydziałowy ECTS, który pomaga studentowi w wyborze przedmiotów do realizacji w uczelni zagranicznej, zatwierdza ich ostateczny wybór przed wyjazdem, a po powrocie uznaje otrzymane wyniki konwertujące je zgodnie ze stosowaną skalą w uczelni macierzystej.

 

Zasady wyboru przedmiotów i stosowna dokumentacja.

Obowiązkowym dokumentem, który wypełnia student przed wyjazdem na studia do uczelni zagranicznej jest wspomniany wcześniej Learning Agreement (LA). Student, w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym ECTS, dokonuje wyboru przedmiotów z oferty uczelni przyjmującej, które pozwolą mu uzyskać efekty kształcenia właściwe dla danego kierunku studiów. Po podpisaniu przez studenta, LA jest zatwierdzany przez Koordynatora Wydziałowego oraz przez uczelnię zagraniczną.

LA składa się z trzech części: (1) before mobility – propozycja programu studiów, którą student planuje zrealizować zagranicą oraz listę przedmiotów na UPP, które zostaną zastąpione przez przedmioty zrealizowane zagranicą; (2) during mobility – lista zmian wybranych pierwotnie przedmiotów (3) after mobility –recognition outcomes – wykaz osiągnięć studenta. After mobility może być zastąpiona odrębnym dokumentem (Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną  w ciągu 5 tygodni od ogłoszenia wyników studenta.

Uzupełnieniem LA jest wewnętrzny dokument Karta SMS, która może wskazywać przedmioty niezbędne do nadrobienia w przypadku niezadawalających wyników oraz określić ostateczny termin ich uzupełnienia.

Aby zaliczyć semestr, student zobowiązany jest do zdobycia co najmniej 30 ECTS, a w przypadku niemożności uzyskania odpowiednich efektów kształcenia w uczelni przyjmującej – do zaliczenia brakujących przedmiotów w uczelni macierzystej po powrocie. Dziekan w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym ECTS może wyrazić zgodę na ustalenie programu realizowanego za granicą o niższej liczbie punktów (nie mniej niż 20), ale do uzupełnienia po powrocie.

Ostateczne zmiany w LA powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez wszystkie strony w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia przez studenta zajęć za granicą i wpisane do LA during mobility. Zatwierdzony  (podpisany przez wszystkie strony) skan LA należy niezwłocznie przesłać do Biura Erasmus+.

 

Zasady zaliczania studentom UPP części studiów zrealizowanych za granicą.

Student, po zrealizowaniu wybranego programu studiów powinien otrzymać od uczelni zagranicznej oryginał, skan lub kopie elektroniczną Transcript of Records (ToR). Przedmioty ujęte w w/w wykazie są zatwierdzane przez Wydziałowego Koordynatora ECTS wraz z przypisaną im oceną wg skali stosowanej na UPP. Koordynator przekazuje Transcript of Records do Biura Erasmus+, który wraz z pozostałą dokumentacją potwierdzającą pobyt studenta
w uczelni zagranicznej przekazuje do właściwego Dziekana ds. Studiów.

W przypadku studenta przebywającego w uczelni zagranicznej przez cały rok akademicki, Dziekan może wyrazić zgodę na roczne rozliczenie uzyskanych wyników, przy założeniu, że brakujące do zaliczenia punkty z pierwszego semestru zostaną uzupełnione w drugim semestrze, a student uzyska wymagane 60 ECTS/rok akademicki.

W przypadku niezaliczenia jakiegoś przedmiotu wpisanego do LA lub niezgodności LA z uzyskanym ToR, student jest zobowiązany do zaliczenia na uczelni macierzystej przedmiotów wskazanych przez Dziekana (w uzgodnieniu z Wydziałowym Koordynatorem ECTS). W wyjątkowych przypadkach Dziekan ma prawo przedłużyć okres zaliczenia semestru na cały kolejny semestr, aby umożliwić uznanie brakujących przedmiotów.

Student, który zdobędzie w uczelni zagranicznej mniej niż 10 ECTS, kierowany jest na powtarzanie semestru.

OLS wsparcie językowe

Przed wyjazdem każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania testu poziomującego w wybranego języka obcego, w którym będzie realizowana mobilność. Po podpisaniu umowy uczestnik ma 14 dni na wykonanie testu oraz przesłanie dokumentu z wynikiem testu do Biura Erasmus+. Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym (native speaker).                           

Udostępniona od roku 2015 wersja platformy OLS (Online Linguistic Support) zakończyła działanie z dniem 30 czerwca 2022.

Uczestnicy realizujący mobilności od 1 lipca 2022 korzystają z nowej platformy OLS dostępnej pod adresem https://www.erasmusplusols.eu/ . Aby wypełnić test należy najpierw założyć konto EU login.

W załącznikach instrukcje dotyczące logowania i wypełnienia testu językowego.

Kapitał mobilności

Program Erasmus+ dopuszcza wielokrotne wyjazdy na studia i praktyki. Kapitał mobilności określa, ile czasu dany stypendysta spędził na wyjeździe/wyjazdach i na jaki okres czasu może jeszcze wyjechać/nie może już wyjechać, ponieważ wyczerpał swój kapitał mobilności.

Jak wyliczyć swój kapitał mobilności?

  • kapitał mobilności to po 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) i dotyczy wyjazdów na studia oraz praktykę (okresy te sumują się i nie mogą przekroczyć 12 miesięcy)
  • maksymalnie można skorzystać z 36 miesięcy mobilności (12 x 3 poziomy studiów)
  • dla uczestników jednolitych studiów magisterskich kapitał mobilności wynosi 24 miesiące

OLA (Online Learning Agreement) - instrukcja wypełniania

W załączniku Poradnik jak wypełniać OLA (pdf).

 

Mobilności w roku akademickim 2023/2024 oraz 2024/2025 (umowa KA131_2023 aktywna 1.06.2023 – 31.07.2025)

Mobilności w roku akademickim 2022/2023 oraz 2023/2024 (umowa KA131_2022 aktywna 1.06.2022 – 31.07.2024)