PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem na studia należy:

  • przesłać do Sekcji Współpracy Międzynarodowej (SWM) dokumenty potwierdzające przyjęcie przez uczelnie zagraniczną i podpisany Online Learning Agreement oraz kopię ubezpieczenia (OC, NW i koszty leczenia szpitalnego);
  • przesłać mailem dane bankowe, na które zostanie przekazane stypendium
  • dostarczyć (jeśli dotyczy) deklarację green travel lub zaświadczenie o prawie do stypendium socjalnego/ orzeczenie o niepełnosprawności
  • wypełnić test językowy online OLS i przesłać mailem uzyskany wynik (dokument w pdf)

 

W trakcie wyjazdu należy:

  • przesłać mailem skan Confirmation of Attendance w ciągu 1 tygodnia od daty rozpoczęcia zajęć
  • uzgodnić z Koordynatorem Wydziałowym i uczelnią zagraniczną ostateczny Online Learning Agreement i przesłać pdf wraz z podpisami wszystkich stron w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej;
  • aktualizować wszelkie zmiany w OLA w uzgodnieniu z Koordynatorem Wydziałowym i uczelnią zagraniczną
  • w przypadku chęci przedłużenia pobytu na semestr letni – złożyć do Dziekana wniosek oraz nowy Learning agreement, a po uzyskaniu podpisów Koordynatora Wydziałowego i Promotora (jeśli dotyczy) i przesłać go do Sekcji Współpracy Międzynarodowej w terminie do 31 grudnia 2024;
  • w przypadku zaistnienia sytuacji zwanej „siłą wyższą” i niemożności dalszego realizowania studiów w uczelni zagranicznej w czasie określonym umową  – natychmiastowo zgłosić sytuację  w formie pisemnej na maila erasmus@up.poznan.pl
  • w przypadku konieczności przedłużenia pobytu niż przewidziano podpisaną umową - zgłosić nową datę zakończenia zajęć nie później niż 2 tygodnie przed datą końcową z umowy wraz z potwierdzeniem z uczelni zagranicznej i podpisać aneks wydłużający czas mobilności.