ZASADY

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na studia są: znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) zgodna z wymogami uczelni przyjmującej oraz średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru na UPP). Najważniejszym kryterium jest znajomość języka obcego - aby zostać zakwalifikowanym należy uzyskać z egzaminu językowego minimum 3 punkty na 5 możliwych.

Punktacja za średnią ocen: 0 – 8 punktów (potwierdzona przez dziekanat średnia z ostatniego zaliczonego semestru):
3,0 - 3,24 (1 punkt)
3,25 - 3,49 (2 punkty)
3,5 -3,69  (3 punkty)
3,7 - 3,99 (4 punkty)
4,0 - 4,24 (5 punktów)
4,25 - 4,49 (6 punktów)
4,5 - 4,74 (7 punktów)
4,75 – 5,0 (8 punktów)

UPP jako uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w UPP pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Online Learning Agreement for Studies OLA czyli porozumienia o programie zajęć) oraz zdobycia wymaganej liczby punktów ECTS (standardowo 30 ECTS/ semestr).

Rejestracja na wyjazdy na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na wyjazdy w semestrze zimowym lub letnim) odbywa się tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. Zarejestrować można się wyłącznie za pomocą formularza online aktywnego w ogłoszonym czasie naboru (standardowo nabór trwa jeden miesiąc). Po zakończeniu naboru zarejestrowani kandydaci zostają poinformowani mailowo o terminie egzaminów z języka obcego, który stanowi podstawę w kwalifikacji. Biuro Erasmus+ weryfikuje we właściwym Dziekanacie średnią z ostatniego zaliczonego semestru, która również stanowi istotny element kwalifikacji. Po zsumowaniu uzyskanych punktów kandydat informowany jest o wyniku naboru - gdy jest zakwalifikowany, proszony jest o dokonanie wyboru uczelni do której zamierza jechać. Ostateczną decyzję dot. wyboru uczelni partnerskiej i programu zajęć akceptuje Koordynator Wydziałowy, potwierdzając swoim podpisem OLA.

Przed wyjazdem student podpisuje z UPP umowę dotyczącą realizacji mobilności (miejsce mobilności, termin, warunki finansowe). Na czas mobilności student otrzymuje dofinansowanie - tzw. wsparcie indywidualne wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – dofinansowanie nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu. Stawki są podzielone na grupy w zależności od kraju do którego się jedzie. Możliwe są również wyjazdy bez dofinansowania (tzw. wyjazd ze wsparciem zerowym).

Po powrocie student zobligowany jest do dostarczenia pisemnego zaświadczenia o zrealizowanym pobycie (Confirmation of Attendance) z potwierdzoną data rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności oraz wykazu zrealizowanych przedmiotów i uzyskanych punktów ECTS (Transcript of Records). Na tej podstawie, po przekonwertowaniu ocen przez Koordynatora Wydziałowego, Dziekan zalicza semestr spędzony zagranicą.