PRZED WYJAZDEM

Przed wyjazdem na studia należy:

 • przesłać do Biura Erasmus+ dokumenty potwierdzające przyjęcie przez uczelnie zagraniczną i akceptację Learning agreement oraz kopię ubezpieczenia (OC, NW i koszty leczenia szpitalnego);
 • przesłać mailem dane bankowe, na które zostanie przekazane stypendium
 • dostarczyć (jeśli dotyczy) deklarację green travel lub zaświadczenie o prawie do stypendium socjalnego/ orzeczenie o niepełnosprawności
 • wypełnić test językowy online OLS i przesłać mailem uzyskany wynik (dokument w pdf)

 

W trakcie wyjazdu należy:

 • przesłać mailem skan Confirmation of Attendance w ciągu 1 tygodnia od daty rozpoczęcia zajęć
 • uzgodnić z Koordynatorem Wydziałowym i uczelnią zagraniczną ostateczny Learning agreement i przesłać go wraz z podpisami wszystkich stron do Biura Erasmus+ w ciągu 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć w uczelni zagranicznej;
 • aktualizować wszelkie zmiany w LA w uzgodnieniu z Koordynatorem Wydziałowym i uczelnią zagraniczną
 • w przypadku uzyskania wyniku niższego niż B1 z testu językowego OLS – do aktywnego użytkowania kursu językowego OLS;
 • w przypadku chęci przedłużenia pobytu na semestr letni – złożyć do Dziekana wniosek oraz nowy Learning agreement, a po uzyskaniu podpisów Koordynatora Wydziałowego i Promotora (jeśli dotyczy) i przesłać go do Biura Erasmus+ w terminie do 31 grudnia 2022;
 • w przypadku zaistnienia sytuacji zwanej „siłą wyższą” i niemożności dalszego realizowania studiów w uczelni zagranicznej w czasie określonym umową  – natychmiastowo zgłosić sytuację do Biura Erasmus+  w formie pisemnej;
 • w przypadku konieczności przedłużenia pobytu niż przewidziano podpisaną umową - zgłosić nową datę zakończenia zajęć nie później niż 2 tygodnie przed datą końcową z umowy wraz z potwierdzeniem z uczelni zagranicznej i podpisać aneks wydłużający czas mobilności.