FINANSOWANIE

Finansowanie w roku akademickim 2024/2025

Zasady finansowania mobilności studentów na studia w tym projekcie zostały opracowane w oparciu o: (1) Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2024/2025; (2) umowę finansową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz wytyczne Agencji Narodowej Programu Erasmus+.

Budżet na wyjazdy na studia wynosi 138 600 EUR.  Dofinansowanie wypłacane jest w EUR.

Wsparcie indywidualne przeznaczone jest na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które student faktycznie ponosi w trakcie studiów za granicą. Wysokość stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego ustalonej na rok akademicki 204/2025 nie podlega zmianom.

UPP finansuje w roku akademickim 2024/2025 maksymalnie jeden semestr. Pozostały okres studiów będzie uznany za okres mobilności z dofinansowaniem zerowym. Każdy student może wyjechać w ramach jednej kwalifikacji na studia i otrzymać dofinansowanie tylko raz.

Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia do poszczególnych krajów wynoszą:

Grupa/ kraje  EUR/ miesiąc
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 670 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 670 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 €

 

Standardowo studenci nie otrzymują ryczałtu na podróż, jednak w przypadku spełnienia warunków green travel są uprawnieni do uzyskania 50 EUR na podróż. Warunki green travel to:  podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower lub wspólne korzystanie z samochodu (ważne: podróż samolotem, statkiem, łodzią czy promem oraz motocyklem – nie jest niskoemisyjne !). Przed podpisaniem umowy należy złożyć deklarację green travel w obie strony. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie złożenie uczestnika podróży oświadczenia green travel, udokumentowane biletem autokarowym, kolejowym lub o odbyciu podróży samochodem wspólnie z innymi osobami.

W przypadku spełnienia warunków podróży green travel studenci są uprawnienie do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży do maksymalnie 4 dodatkowych dni w zależności od dystansu*. (*wg kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator(link is external))

+ 2 dni (1 dzień przed i po mobilności) do miejsc oddalonych od UPP w przedziale 200 -1999 km (w jedną stronę)

+ 4 dni (2 przed i 2 po mobilności) do miejsc oddalonych od UPP w przedziale 2000 km i dalej (w jedną stronę)

Studenci, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub osoby niepełnosprawne, zakwalifikowane na wyjazd na studia 2024/2025  otrzymają dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. Jako osoba z mniejszymi szansami traktowani będą studenci z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego z UPP lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów na studia z finansowaniem z umowy finansowej 2023. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o dofinansowanie innych niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA).