Rejestracja na wyjazdy/ Registration for mobility

Aby wziąć udział w kwalifikacji na wyjazdy Erasmus+ w wybranej kategorii, należy najpierw się zarejestrować. Terminy rejestracji są podane poniżej i tylko w tym czasie formularze są aktywne. / To take part in the qualification for Erasmus+ mobility in the selected category, you must register first. Registration deadlines are listed below and forms are active only during this time.

WYJAZDY NA STUDIA / MOBILITY FOR STUDY : 1.12.2023 - 21.01.2024 - zakończona / finished
WYJAZDY NA PRAKTYKI (DOKTORANCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (PHD STUDENTS): 13.11.2023 -10.12.2023 - zakończona / finished
WYJAZDY NA PRAKTYKI (STUDENCI 1 I 2 STOPNIA) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (BACHELOR AND MASTER STUDENTS): 1 - 29.02.2024 - zakończona / finished
WYJAZDY NA PRAKTYKI (PRZYSZLI ABSOLWENCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (RECENT GRADUATES): 1- 29.02.2024 - zakończona / finished
WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELACH DYDAKTYCZNYCH: 10.11 - 15.12.2023 - zakończona
WYJAZDY PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA: 1.12.2023 -31.01.2024 - zakończona

Zalecamy stosowanie przeglądarki Firefox przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych./ We recommend using the Firefox browser when completing registration forms.

WYJAZDY NA STUDIA / MOBILITY FOR STUDY (więcej / more)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany dokumentów, które pomogą uzyskać więcej punktów :
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

Warunki wyjazdu: finansowanie z Programu Erasmus+ na 1 semestr, wyjazd w semestrze zimowym (wrzesień 2024 – styczeń 2025) lub semestrze letnim (luty 2025 – czerwiec 2025); wyjazd tylko do zagranicznej uczelni, z którą UPP ma podpisaną umowę Erasmus+ na danym kierunku studiów; w czasie wyjazdu należy być studentem UPP co najmniej na 2 roku studiów pierwszego stopnia.

 

***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the documents (which can give you more points in qualification):
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

Mobility conditions: financing from Erasmus+ mobility for 1 semester;  mobility during winter semester (September 2024 to January 2025) or summer semester (February 2025 – June 2025); mobility only to foreign University which has signed an Erasmus + agreement with PULS in a particular field of study; during mobility you have to be an active student of PULS, at least the 2nd year of first cycle (bachelor or engineer).

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (DOKTORANCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (PHD STUDENTS) (więcej / more)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny w języku angielskim, określający planowany program praktyki i oczekiwane rezultaty (dokument pdf)*
- opinia opiekuna naukowego wraz z podpisem, określająca indywidualne predyspozycje kandydata oraz zgodność tematu praktyki z realizowanym programem kształcenia czy tematem pracy doktorskiej (dokument pdf)*
- udokumentowane osiągnięcia naukowe (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf)  

 * dokumenty obowiązkowe

***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the required documents:

- motivation letter in English, specifying the planned internship program and expected results (pdf document) *
- opinion of the research supervisor with a signature, specifying the individual predispositions of the candidate and the compliance of the traineeship topic with the implemented curriculum or the topic of the doctoral dissertation (pdf document) *
- documented scientific achievements (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document)

* mandatory documents

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (STUDENCI 1 I 2 STOPNIA) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (BACHELOR AND MASTER STUDENTS) (więcej / more)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany dokumentów, które pomogą uzyskać więcej punktów :
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

Warunki wyjazdu: finansowanie z Programu Erasmus+ na 2 miesiące (60 dni), realizacja w okresie wakacyjnym, maksymalnie do 30 września 2024; miejsce praktyki student znajduje samodzielnie; program praktyki musi być zbieżny z realizowanym kierunkiem studiów; w czasie wyjazdu trzeba być czynnym studentem UPP.

           ***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the documents (which can give you more points in qualification but they are NOT OBLIGATORY):
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

Mobility conditions: financing from Erasmus+ mobility for 2 months (60 days);  mobility only during summer holidays, maximum until September 30, 2024; student have to find place of traineeships by her/himself; the program of traineeships have to be compatible with field of study; you have to be an active student of PULS during mobility.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (PRZYSZLI ABSOLWENCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (RECENT GRADUATES) (więcej / more)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany wymaganych dokumentów:
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

(wyjazd na 2 miesiące, realizacja w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów, maksymalnie do 31 lipca 2025; miejsce praktyki absolwent znajduje samodzielnie; w czasie rejestracji trzeba być jeszcze studentem UPP; 10 MIEJSC)

                                                                                                           ***
 

Before completing the registration form, you should prepare scans of the required documents:
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

(mobility for 2 months;  within 12 months of date of graduation, maximum until July 31, 2025; recent graduate have to find place of traineeships by her/himself; you have to be a last semester/academic year student of PULS during the registration; for 10 persons

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELACH DYDAKTYCZNYCH (więcej)

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej (8 h) lub prowadzenie zajęć (4 h) połączone z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: STYCZEŃ 2024 - LIPIEC 2025

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO wraz z podpisanym załącznikiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

- datę mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- rodzaj mobilności
- wybraną uczelnię partnerską
- dziedzinę akademicką (kod ISCED), której będą dotyczyć zajęcia
- załącznik w formie skanu STA Staff Mobility for Teaching Agreement (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA (więcej)

Celem wyjazdu jest pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w UPP. 

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: LUTY 2024 - LIPIEC 2025

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO wraz z podpisanym załącznikiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

- datę mobilności (5 dni roboczych bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- rodzaj mobilności
- wybraną zagraniczna instytucję przyjmującą (może to być uczelnia lub firma/ przedsiębiorstwo)
- załącznik w formie skanu Staff Mobility for Training Agreement (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela instytucji zagranicznej).

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Staff Week polecamy korzystanie  z wyszukiwarki dostępnej na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search lub https://dorea.org/

FORMULARZ REJESTRACYJNY