Rejestracja na wyjazdy/ Registration for mobility

Aby wziąć udział w kwalifikacji na wyjazdy Erasmus+ w wybranej kategorii, należy najpierw się zarejestrować. Terminy rejestracji są podane poniżej i tylko w tym czasie formularze są aktywne.

WYJAZDY NA STUDIA / MOBILITY FOR STUDY : 1.02 - 28.02.2023 - zakończona
WYJAZDY NA PRAKTYKI (DOKTORANCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (PHD STUDENTS): 1.12.2022 -15.01.2023 - zakończona
WYJAZDY NA PRAKTYKI (STUDENCI 1 I 2 STOPNIA) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (BACHELOR AND MASTER STUDENTS): 9.01 - 5.02.2023 - zakończona
WYJAZDY NA PRAKTYKI (PRZYSZLI ABSOLWENCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (RECENT GRADUATES): 9.01 - 5.02.2023 - zakończona
WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELACH DYDAKTYCZNYCH: 1.02 - 28.02.2023 - zakończona
WYJAZDY PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA: 1.12.2022 -15.01.2023 - zakończona
WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELACH DYDAKTYCZNYCH DO ALGIERII: 15.11.2022 -10.12.2022 - zakończona
WYJAZDY STUDENTÓW WLD NA BIP: 20.03.2023 -31.03.2023 - aktywna !

Zalecamy stosowanie przeglądarki Firefox przy wypełnianiu formularzy rejestracyjnych.

WYJAZDY NA STUDIA / MOBILITY FOR STUDY

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany dokumentów, które pomogą uzyskać więcej punktów :
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

Warunki wyjazdu: finansowanie z Programu Erasmus+ na 1 semestr, wyjazd w semestrze zimowym (wrzesień 2023 – styczeń 2024) lub semestrze letnim (luty 2024 – czerwiec 2024); wyjazd tylko do zagranicznej uczelni, z którą UPP ma podpisaną umowę Erasmus+ na danym kierunku studiów; w czasie wyjazdu należy być studentem UPP co najmniej na 2 roku studiów pierwszego stopnia.

 

***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the documents (which can give you more points in qualification):
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    care for foreign students (1 point) - the certificate is issued by Mrs. Aneta Dach (Erasmus + Office) or Mrs. Monika Pennington (Office of Studies and Student Affairs)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

Mobility conditions: financing from Erasmus+ mobility for 1 semester;  mobility during winter semester (September 2023 to January 2024) or summer semester (February 2024 – June 2024); mobility only to foreign University which has signed an Erasmus + agreement with PULS in a particular field of study; during mobility you have to be an active student of PULS, at least the 2nd year of first cycle (bachelor or engineer).

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (DOKTORANCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (PHD STUDENTS)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny w języku angielskim, określający planowany program praktyki i oczekiwane rezultaty (dokument pdf)*
- opinia opiekuna naukowego wraz z podpisem, określająca indywidualne predyspozycje kandydata oraz zgodność tematu praktyki z realizowanym programem kształcenia czy tematem pracy doktorskiej (dokument pdf)*
- udokumentowane osiągnięcia naukowe (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf)  

 * dokumenty obowiązkowe

***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the required documents:

- motivation letter in English, specifying the planned internship program and expected results (pdf document) *
- opinion of the research supervisor with a signature, specifying the individual predispositions of the candidate and the compliance of the traineeship topic with the implemented curriculum or the topic of the doctoral dissertation (pdf document) *
- documented scientific achievements (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document)

* mandatory documents

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (STUDENCI 1 I 2 STOPNIA) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (BACHELOR AND MASTER STUDENTS)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany dokumentów, które pomogą uzyskać więcej punktów :
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

Warunki wyjazdu: finansowanie z Programu Erasmus+ na 2 miesiące (60 dni), realizacja w okresie wakacyjnym, maksymalnie do 30 września 2023; miejsce praktyki student znajduje samodzielnie; program praktyki musi być zbieżny z realizowanym kierunkiem studiów; w czasie wyjazdu trzeba być czynnym studentem UPP.

           ***

Before completing the registration form, you should prepare scans of the documents (which can give you more points in qualification but they are NOT OBLIGATORY):
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    care for foreign students (1 point) - the certificate is issued by Mrs. Aneta Dach (Erasmus + Office) or Mrs. Monika Pennington (Office of Studies and Student Affairs)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

Mobility conditions: financing from Erasmus+ mobility for 2 months (60 days);  mobility only during summer holidays, maximum until September 30, 2023; student have to find place of traineeships by her/himself; the program of traineeships have to be compatible with field of study; you have to be an active student of PULS during mobility.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NA PRAKTYKI (PRZYSZLI ABSOLWENCI) / MOBILITY FOR TRAINEESHIPS (RECENT GRADUATES)

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany wymaganych dokumentów:
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) tylko takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)

(wyjazd na 2 miesiące, realizacja w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów, maksymalnie do 31 lipca 2024; miejsce praktyki absolwent znajduje samodzielnie; w czasie rejestracji trzeba być jeszcze studentem UPP; 10 MIEJSC)

                                                                                                           ***
 

Before completing the registration form, you should prepare scans of the required documents:
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) only such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    care for foreign students (1 point) - the certificate is issued by Mrs. Aneta Dach (Erasmus + Office) or Mrs. Monika Pennington (Office of Studies and Student Affairs) - NOT OBLIGATORY
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)

(mobility for 2 months;  within 12 months of date of graduation, maximum until July 31, 2024; recent graduate have to find place of traineeships by her/himself; you have to be a last semester/academic year student of PULS during the registration; for 10 persons

FORMULARZ REJESTRACYJNY / SUBMIT THE FORM

WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Celem wyjazdu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni partnerskiej (8 h) lub prowadzenie zajęć (4 h) połączone z udziałem  w  szkoleniu (oferowanym przez uczelnię partnerską) podnoszącym kompetencje dydaktyczne (4 h).

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: MARZEC 2023 - LIPIEC 2024

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO wraz z podpisanym załącznikiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

- datę mobilności (4 dni robocze bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- rodzaj mobilności
- wybraną uczelnię partnerską
- dziedzinę akademicką (kod ISCED), której będą dotyczyć zajęcia
- załącznik w formie skanu Staff Mobility for Teaching Agreement (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela uczelni zagranicznej).

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYJAZDY PRACOWNIKÓW NA SZKOLENIA

Celem wyjazdu jest pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w UPP. 

TERMIN REALIZACJI MOBILNOŚCI: LUTY 2023 - LIPIEC 2024

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO wraz z podpisanym załącznikiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

- datę mobilności (5 dni roboczych bez czasu podróży, w ciągu 1 tygodnia roboczego bez weekendów i świąt),
- rodzaj mobilności
- wybraną zagraniczna instytucję przyjmującą (może to być uczelnia lub firma/ przedsiębiorstwo)
- załącznik w formie skanu Staff Mobility for Training Agreement (podpisany przez aplikującego oraz przedstawiciela instytucji zagranicznej).

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w Staff Week polecamy korzystanie  z wyszukiwarki dostępnej na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search lub https://dorea.org/

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WYJAZDY STUDENTÓW WLD NA BIP

Studentów WLD zapraszamy do kwalifikacji na udział w BIP (Blended Intensive Program) czyli mieszanym programie intensywnym.

BIP to rodzaj aktywności w ramach Erasmus+ składająca się z dwóch części: fizycznej czyli krótkiego wyjazdu zagranicznego (5 dni) oraz wirtualnej (część online realizowana przez maksymalnie 25 dni). BIP jest kursem, w którym biorą udział uczestnicy z minimum 3 uczelni z krajów UE. Proponowany BIP organizowany jest Czech University of Life Sciences Prague (Czechy) I University of Brasov (Rumunia) oraz Uniwersytet Przyrodnicy w Poznaniu.
Część fizyczna czyli 5 dniowy wyjazd do Pragi w odbędzie się w terminie 22 -28 kwietnia 2023.
Każdy uczestnik otrzyma wsparcie indywidualne  w wysokości 70 EUR x 5 dni.
Limit miejsc: 14.

Kryteria naboru:

  • Kandydaci muszą być aktywnymi studentami WLD bez zaległości (zaliczeń warunkowych itp.)
  • Warunkiem koniecznym jest zdanie egzaminu z języka angielskiego (min. 3 / 5 punktów)

Kryteria rankingowe:

- średnia ocen z 2 kolejnych semestrów studiów wskazanych przez studenta (zostanie sprawdzona w Dziekanacie przez Biuro Erasmus+)
- dodatkowe aktywności studenta na rzecz społeczności Wydziału i Uczelni (koła naukowe, samorząd studencki, wolontariat uczelniany itp – maksymalnie  3 udokumentowane aktywności w formie załączników do formularza rejestracyjnego online

- ocena z egzaminu z języka angielskiego (punktacja 0-5, minimum 3) – egzamin zostanie przeprowadzony online na platformie MS TEAMS w pierwszym tygodniu kwietnia 2023

FORMULARZ REJESTRACYJNY