DOKUMENTY

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu szkolenia czyli Agreement for Staff Mobility for Training 2022 (STT). Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma zrealizować pracownik w zagranicznej instytucji. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu szkolenia są: zakładane cele, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Formalnym dokumentem legalizującym mobilność jest złożenie do Sekcji Współpracy Międzynarodowej wniosku na wyjazd zagraniczny wraz z informacją o danych bankowych do konta, na które zostanie przelane wsparcie indywidualne i ryczałt na podróż. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, z pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa uczelnia-pracownik, określająca zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżającego oraz termin ich wykonania. Przekazanie wsparcia finansowego pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy.

Pracownik zamierzający skorzystać z niskoemisyjnych środków transportu, może ubiegać się o zwiększony ryczałt na podróż składając przed wyjazdem deklarację green travel, a po powrocie oświadczenie green travel wraz stosowną dokumentacją (np bilety). Ważne: daty podróży nie mogą być tożsame z datami mobilności oraz muszą następować bezpośrednio przed i po mobilności.

Pracownik jest zobowiązany dostarczenia do Biura Erasmus+ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w instytucji zagranicznej wraz z informacją o zrealizowanym szkoleniu.

Do pobrania:

  • STT agreement 2023/2024
  • Wniosek na wyjazd za granicę
  • Informacja o danych bankowych
  • Wzór umowy uczelnia – pracownik
  • Deklaracja green travel
  • Oświadczenie green travel
  • Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)