BIP – mieszane kursy intensywne

Mieszane programy intensywne (Blended Intensive Programmes BIP)
Są to krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach którego transnarodowe i transdyscyplinarne zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać pewnym wyzwaniom, na przykład związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.

Intnesywny program powinien mieć wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi kursami lub szkoleniami oferowanymi przez uczestniczące w nim instytucje szkolnictwa wyższego i może on trwać kilka lat. Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów mobilności łączących mobilność fizyczną z wirtualną mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do wszystkich rodzajów studentów ze wszystkich środowisk, kierunków i cykli studiów.

Grupy instytucji szkolnictwa wyższego będą miały możliwość zorganizowania krótkich mieszanych programów intensywnych w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. Podczas tych mieszanych programów intensywnych grupy studentów lub pracowników w charakterze osób uczących się będą realizować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń w zakresie e-uczenia się opartego na współpracy. Komponent wirtualny musi zapewniać osobom uczącym się przestrzeń do wspólnej i jednoczesnej pracy online nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego i przyczyniają się do osiągnięcia ogólnych efektów uczenia się.

Mieszane programy intensywne mogą być dostępne dla studentów i pracowników z instytucji szkolnictwa wyższego spoza partnerstwa. W ramach mieszanych programów intensywnych buduje się zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych praktyk nauczania i uczenia się w uczestniczących w tych programach instytucjach szkolnictwa wyższego.

BIP w skrócie:
- udział co najmniej 3 uczelni realizujących umowy KA131 (każda w swoim kraju)
- uczelnia znajdująca się w kraju, w którym odbędzie się część fizyczna kursu ma prawo do otrzymania dofinansowania OS na BIP z budżetu programu Erasmus+
- liczba uczestników minimum 15 maksimum 60 (standardowo: 20 uczestników z zagranicznych uczelni partnerskich + max. 40 z uczelni lokalnej czyli organizatora BIP)
- czas trwania od 5 do 30 dni
- uczestnicy: studenci, doktoranci, pracownicy
- liczba punktów ECTS minimum 3 (nie dotyczy pracowników; może nie dotyczyć doktorantów)
 

Wysokość dofinansowania z programu Erasmus+:
1) Dla Organizatora kursu
400 euro dla uczestnika przybywającego z zagranicy, zgodnie z zasadami alokacji kwota przyznana koszty organizacji na jeden BIP = 15 osób x 400 euro = 6000 euro

2) Z budżetów Uczelni partnerskich wysyłających uczestników do kraju, w którym BIP się odbędzie
wsparcie indywidualne oraz koszty podróży (jeżeli dotyczy) dla studentów i pracowników uczestniczących w BIP (jako osoby uczące się lub nauczające)

Stawki

Długość pobytu Stawka dzienna Dodatkowa kwota dla uczestnika spełniającego
definicję „osoby z mniejszymi szansami”
od 5 do 14 dni 70 €/ dzień 100 € /wyjazd
od 15 do 30 dni 50 € / dzień 150 € /wyjazd

 

BIP dla studentów WLD - Czechy 22 - 28 kwietnia 2023

BIP organizowany przez Czech University of Life Sciences Prague (CZ PRAHA02) we współpracy z UPP oraz Transilvania University of Brasov, Rumunia (RO BRASOV01) w terminie 22 - 28 kwietnia 2023 (komponent fizyczny)  dla studentów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Komponent wirtualny odbędzie się tydzień wcześniej na MS TEAMS. UPP pokrywa koszty wsparcia indywidualnego (5 dni x 70 EUR) dla 14 uczestników. Uczestnicy otrzymają 3 ECTS za udział w części fizycznej i wirtualnej.

Rejestracja na BIP w zakładce https://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/rejestracja w terminie 20 -31.03.2023