Praktyki

Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa / firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na studia są: znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) zgodna z wymogami instytucji przyjmującej oraz średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru).

O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci (bez względu na posiadane obywatelstwo) studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych:  I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów, II stopnia (magisterskich), III stopnia (doktoranckich). Cudzoziemcy studiujący w UPP muszą w czasie rekrutacji być fizycznie w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty potwierdzające legalność ich pobytu (wiza Schengen, karta czasowego pobytu). Możliwość odbywania praktyk dotyczy także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia danego stopnia studiów. Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd.

Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+, a  praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.

Termin realizowania praktyki przez studentów to okres wakacyjny, po ukończeniu semestru, tj. czerwiec –wrzesień; praktyka w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd. Absolwenci i doktoranci mogą realizować praktykę w dowolnym terminie pod warunkiem zakończenia w okresie trwania projektu, z którego wyjazd jest finansowany.

Student może otrzymać dofinansowanie tzw. wsparcie indywidualne wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – dofinansowanie nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu. Stawki są podzielone na 3 grupy w zależności od kraju do którego się jedzie.

Rejestracja na wyjazdy na praktyki odbywa się w różnych terminach w zależności od grupy studentów, do której się należy: doktoranci / przyszli absolwenci/ studenci 1 i 2 stopnia.

Oferty praktyk (wyszukiwarki)

Sekcja Współpracy Międzynarodowej nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone oferty.

1. Erasmus Intern

2. Internships -Training experience

3. White programs

4. IES Consalting

5. Algoos

6. STAGE Erasmus Malta

7. JOE+

OLS wsparcie językowe

Przed wyjazdem każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania testu poziomującego w wybranego języka obcego, w którym będzie realizowana mobilność. Po podpisaniu umowy uczestnik ma 14 dni na wykonanie testu oraz przesłanie dokumentu z wynikiem testu do Biura Erasmus+. Z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym (native speaker).                                        

Udostępniona od roku 2015 wersja platformy OLS (Online Linguistic Support) zakończyła działanie z dniem 30 czerwca 2022.

Uczestnicy realizujący mobilności od 1 lipca 2022 korzystają z nowej platformy OLS dostępnej pod adresem https://www.erasmusplusols.eu/ . Aby wypełnić test należy najpierw założyć konto EU login.

W załącznikach instrukcje dotyczące logowania i wypełnienia testu językowego.

Mobilności w roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 (umowa KA131_2022 aktywna 1.06.2022 – 31.07.2024)

Mobilności w roku akademickim 2021/2022 (umowa KA131_2021 aktywna 1.09.2021 – 31.10.2023)