ZASADY

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na praktyki są: znajomość języka obcego (angielski, niemiecki) zgodna z wymogami instytucji przyjmującej oraz średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru na UPP), a w przypadku doktorantów - list motywacyjny, opinia opiekuna naukowego, lista osiągnięć naukowych. Najważniejszym kryterium jest znajomość języka obcego - aby zostać zakwalifikowanym należy uzyskać z egzaminu językowego minimum 3 punkty na 5 możliwych.

Punktacja za średnią ocen: 0 – 8 punktów (potwierdzona przez dziekanat średnia z ostatniego zaliczonego semestru):
3,0 - 3,24 (1 punkt)
3,25 - 3,49 (2 punkty)
3,5 -3,69  (3 punkty)
3,7 - 3,99 (4 punkty)
4,0 - 4,24 (5 punktów)
4,25 - 4,49 (6 punktów)
4,5 - 4,74 (7 punktów)
4,75 – 5,0 (8 punktów)

UPP jako uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu praktyki zrealizowanych w instytucji zagranicznej pod warunkiem zrealizowania przez studenta/ absolwenta/ doktoranta uzgodnionego przed wyjazdem programu (Learning Agreement for Traineeships LAT czyli porozumienia o programie zajęć).

Rejestracja na wyjazdy na praktyki w danym roku akademickim odbywa się w kilku terminach, w zależności od grupy uczestników (najpierw doktoranci, później studenci 1 i 2 stopnia oraz przyszli absolwenci). Zarejestrować można się wyłącznie za pomocą formularza online aktywnego w ogłoszonym czasie naboru (standardowo nabór trwa jeden miesiąc). Kandydaci, którzy chcą realizować mobilność jako absolwenci muszą zarejestrować się i przejść kwalifikację będąc na ostatnim roku studiów danego stopnia. Po zakończeniu naboru zarejestrowani kandydaci zostają poinformowani mailowo o terminie egzaminów z języka obcego, który stanowi podstawę w kwalifikacji. Biuro Erasmus+ weryfikuje we właściwym Dziekanacie średnią z ostatniego zaliczonego semestru, która również stanowi istotny element kwalifikacji. Po zsumowaniu uzyskanych punktów kandydat informowany jest o wyniku naboru - gdy jest zakwalifikowany, proszony jest o przesłanie LAT z danymi instytucji, do której zamierza jechać. LAT zawiera szczegółowy program pracy obejmujący zakładane cele, sposoby ich realizacji oraz oczekiwane rezultaty i nabyte kompetencje zawodowe. Tematyka realizowanych praktyk musi być zbieżna z profilem studiów uczestnika. Ostateczną decyzję dot. programu zajęć akceptuje Koordynator Wydziałowy, potwierdzając swoim podpisem LAT.

Przed wyjazdem uczestnik podpisuje z UPP umowę dotyczącą realizacji mobilności (miejsce mobilności, termin, warunki finansowe). Na czas mobilności student/ absolwent/ doktorant otrzymuje dofinansowanie - tzw. wsparcie indywidualne wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – dofinansowanie nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu. Stawki są podzielone na grupy w zależności od kraju do którego się jedzie. Możliwe są również wyjazdy bez dofinansowania (tzw. wyjazd ze wsparciem zerowym).

Po powrocie uczestnik zobligowany jest do dostarczenia pisemnego zaświadczenia o zrealizowanym pobycie (Confirmation of Attendance) z potwierdzoną data rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności oraz podpisanego przez zagranicznego opiekuna praktyki LAT after mobility).