ZASADY

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education), z którą UPP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną przewidująca wymianę nauczycieli. Lista uczelni partnerskich jest aktualizowana
i  dostępna jest na stronie.

2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej lub połączenie działań w zakresie nauczania i udziału w szkoleniu zorganizowanym przez uczelnię partnerską, które daje pracownikom dydaktycznym możliwość podwyższenia umiejętności pedagogicznych.

3. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej w stopniu co najmniej doktora (wyjątek stanowią nauczyciele zatrudnieni w Studium Języków Obcych) oraz legitymować się znajomością języka obcego (w którym zamierza prowadzić zajęcia) na poziomie min. B2. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

4. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony zgodnie z podanymi datami dot. danego projektu. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 4 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobyt krótszy (min. 2 dni z wyłączeniem czasu podróży przy zachowaniu wymaganej ilości godzin), a stosowne wyjaśnienie w tej sprawie powinno być skierowane do Koordynatora Uczelnianego przed wyjazdem. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych. Jeśli działanie dydaktyczne jest łączone ze szkoleniem (4 h), wówczas minimalna liczba prowadzonych zajęć dydaktycznych to 4 godziny.

5. Po podpisaniu umowy, zakwalifikowanemu nauczycielowi akademickiemu zostaną wypłacone: wsparcie indywidualne oraz ryczałt na koszty podróży (w formie zaliczki w EURO jako przelew na konto osobiste). Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 4 dni robocze, standardowo bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych w zależności od kraju podróży. Wyjątek - przy wnioskowaniu o green travel, możliwe dodatkowe wsparcie indywidualne maksymalnie 4 dni na podroż wg przedziału kilometrów: 2000 - 2999 km (+2 dni) lub 3000 - 3999 km (+4 dni).

Ryczałt na koszty podróży to kwota uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator(link is external)

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Biuro Erasmus+.

6. Podstawą do uznania i rozliczenia wyjazdu nauczyciela akademickiego jest dostarczenie do Biura Erasmus+ wymaganych dokumentów (podpisany przez uczelnię zagraniczną Agreement for Staff Mobility for Teaching 2022 oraz pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/ zaświadczeniu o zrealizowanym szkoleniu), a także wypełnienie raportu (on-line EU survey), do którego link zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na adres mailowy wyjeżdżającego.