ZASADY

1. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Szkolenie może przyjmować następujące formy: (1) Job Shadowing  czyli obserwacja podobnego stanowiska pracy w instytucji przyjmującej; (2) udział w Staff Week czyli uczestnictwo w tygodniowych warsztatach zorganizowanych dla różnych pracowników z wielu krajów;  (3) udział w indywidualnym szkoleniu oferowanym przez uczelnię partnerską.

Szkolenie musi mieć konkretnie zdefiniowany program, którego zrealizowanie pozwoli na uzyskanie określonych kompetencji pracownika. Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji. Ponadto głównym celem wyjazdu nie może być jedynie przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską.

2. Organizacją przyjmującą może być uczelnia wyższa posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE), a także każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia w kraju uczestniczącym w programie.

3. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem uczelni wysyłającej oraz legitymować się znajomością języka obcego (w którym zamierza komunikować podczas szkolenia) na poziomie min. B1. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W ramach jednego projektu można wyjechać maksymalnie 2 razy.

4. Pobyt pracownika w instytucji zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony zgodnie czasem trwania danego projektu. Okres pobytu pracownika w instytucji przyjmującej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

5. Po podpisaniu umowy, zakwalifikowanemu pracownikowi zostaną wypłacone: wsparcie indywidualne oraz ryczałt na koszty podróży (w formie zaliczki w € jako przelew na konto osobiste). Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych w zależności od kraju podróży. Ryczałt na koszty podróży to kwota uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym.

6. Podstawą do uznania i rozliczenia wyjazdu pracownika jest dostarczenie do Biura Erasmus+ wymaganych dokumentów (podpisany przez uczelnię zagraniczną Agreement for Staff Mobility for Training 2022 oraz pisemne zaświadczenie o okresie pobytu w instytucji zagranicznej wraz z informacją o zrealizowanym szkoleniu), a także wypełnienie raportu (on-line EU survey), do którego link zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na adres mailowy wyjeżdżającego.