PRZED WYJAZDEM / PO POWROCIE

Przed wyjazdem:

  • uzgodnienie pomiędzy stronami programu zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  (Agreement for Staff Mobility for Teaching) oraz zakresu oferowanego szkolenia (jeśli dotyczy)
  • złożenie wniosku wyjazdowego do Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej (wraz z danymi bankowymi), zakupienie polisy ubezpieczeniowej oraz zapewnienie sobie środka transportu
  • podpisanie w Biurze Erasmus+ umowy UPP – nauczyciel akademicki
  • otrzymanie zaliczki w EUR na wskazane konto bankowe (wsparcie indywidualne oraz ryczałt na koszty podróży)

 

Po powrocie:

  • dostarczenie do Biura Erasmus+ pisemnego potwierdzenia pobytu (Confirmation of Attendance), oryginału STA oraz kart pokładowych/ biletów
  • podpisanie rozliczenia ryczałtu na koszty podróży w Sekcji ds. Współpracy Międzynarodowej
  • wypełnienie obowiązkowego raportu (on-line EU survey), do którego link zostanie przesłany mailem
  • przesłanie krótkiej relacji z mobilności (wg wzoru) do publikacji na uczelnianej stronie internetowej Programu Erasmus+ celem upowszechniania rezultatów i dzielenia się wynikami.