PO POWROCIE/ AFTER MOBILITY

Po powrocie z praktyki, w ciągu 30 dni od zakończenia mobilności  należy:

  • dostarczyć do Biura Erasmus+ oryginał potwierdzenia pobytu (Confirmation of Attendance);
  • dostarczyć podpisany przez wszystkie strony umowy oryginał LA część Before i After mobility
  • dostarczyć oświadczenie green travel wraz z dokumentami potwierdzającymi podróż niskoemisyjnymi środkami transportu
  • wypełnić ankietę online, do której link zostanie przysłany po zakończeniu pobytu zagranicą z EU survey