FINANSOWANIE / FINANCING

Finansowanie w roku akademickim 2021/2022.

Zasady finansowania mobilności studentów na praktyki w tym projekcie zostały opracowane w oparciu o: (1) Przewodnik po programie Erasmus+, zasady alokacji i wykorzystania funduszy na wyjazdy edukacyjne (mobilność) w szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2021/2022; (2) umowę finansową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz wytyczne Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Umowa obowiązuje od 1 września 2021. do 31 października 2023.

Budżet na wyjazdy na praktyki wynosi 59.400 EUR.  Dofinansowanie wypłacane jest w EUR.

Wsparcie indywidualne przeznaczone jest na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które student faktycznie ponosi w trakcie studiów za granicą. Wysokość stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego ustalonej na rok akademicki 2021/22 nie podlega zmianom.

UPP finansuje w roku akademickim 2021/2022 maksymalnie 60 dni. Pozostały okres praktyki będzie uznany za okres praktyki z dofinansowaniem zerowym. Każdy student/absolwent/doktorant może wyjechać na praktykę, w ramach jednej kwalifikacji i otrzymać dofinansowanie tylko raz.

Stawki miesięcznego wsparcia indywidualnego Programu Erasmus+ na wyjazdy na praktyki do poszczególnych krajów wynoszą:

 

Grupa - kraje

Stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

670 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

670 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

600 €

 

Standardowo studenci nie otrzymują ryczałtu na podróż, jednak w przypadku spełnienia warunków „green travel” są uprawnieni do uzyskania 50 EUR na podróż. Warunki „green travel” to:  podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, rower lub wspólne korzystanie z samochodu (ważne: podróż samolotem, statkiem, łodzią czy promem oraz motocyklem – nie jest niskoemisyjne !). Przed podpisaniem umowy należy złożyć deklarację green travel w obie strony. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie złożenie uczestnika podróży oświadczenia green travel, udokumentowane biletem autokarowym, kolejowym lub o odbyciu podróży samochodem wspólnie z innymi osobami.

Studenci, którzy spełniają kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub osoby niepełnosprawne, zakwalifikowane na wyjazd na praktyki 2021/22  otrzymają dodatkowo kwotę 250 EUR na każdy miesiąc pobytu. Jako osoba z mniejszymi szansami traktowani będą studenci z udokumentowanym prawem do otrzymywania stypendium socjalnego z UPP lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w dniu podejmowania przez uczelnię decyzji rekrutacyjnej odnoszącej się do wyjazdów na praktyki z finansowaniem z umowy 2021/22. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o dofinansowanie innych niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą (na podstawie osobnego wniosku składanego do NA).