FINANSOWANIE

Wysokość przyznanych UPP środków na wyjazdy dla pracowników (STT) wynosi 3780 EUR na realizację 3 wyjazdów.

Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie zaliczki przelewem na konto osobiste (zalecane – konto w EUR).

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 15.03.2022 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego z programu „Europejski Korpus Solidarności” (Dz. U. poz.635). Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania)

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

Kraje wchodzące w skład grupy

Dzienna wartość stypendium

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo)

180 EUR

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino)

160 EUR

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 EUR

Koszty podróży

Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

Odległość

Kwota

Green travel*

od 10 do 99 km:

23 €

-

od 100 do 499 km:

180 €

210 €

od 500 do 1 999 km:

275 €

320 €

od 2 000 do 2 999 km:

360 €

410 €

od 3 000 do 3 999 km:

530 €

610 €

od 4 000 do 7 999 km:

820 €

-

8 000 km lub więcej:

1500 €

-

 

*Green travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie, na podstawie potwierdzenia z instytucji przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie przez uczestnika podróży, udokumentowane kartą pokładową, biletem autokarowym, kolejowym, innym środkiem transportu lub oświadczeniem o odbyciu podróży samochodem prywatnym.

Pracownicy niepełnosprawni

Pracownicy niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze. W tym celu należy poinformować Biuro Erasmus+.

Wyjazdy bez stypendium

Osoby, które spełniają wymagane kryteria dot. realizowania mobilności, ale nie zostało im przyznane stypendium, mają także  możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków. Wyjazd ze stypendium zerowym odbywa się na takich samych zasadach: podstawę stanowi Staff mobility agreement for Training,  musi trwać minimum 5 dni roboczych i obejmować realizację szkolenia, a także  dostarczenie po powrocie potwierdzenia pobytu oraz wypełnienia online raportu stypendysty.