FINANSOWANIE

Wysokość przyznanych UPP środków na wyjazdy dla nauczycieli (STA) wynosi 27.720 EUR na realizację 22 wyjazdów.

Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie zaliczki przelewem na konto osobiste (zalecane – konto w EUR).

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 15.03.2022 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych z programu „Erasmus+” oraz wsparcia finansowego otrzymanego
z programu „Europejski Korpus Solidarności” (Dz. U. poz.635). Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie(link is external)

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania)

Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 4 dni robocze, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

 

Kraje wchodzące w skład grupy Dzienna wartość stypendium
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo) 180 EUR
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino) 160 EUR
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 140 EUR

Wyjątek - przy wnioskowaniu o green travel, możliwe jest dodatkowe wsparcie indywidualne maksymalnie 4 dni na podroż wg przedziału kilometrów: 2000 - 2999 km (+2 dni) lub 3000 - 3999 km (+4 dni).

Koszty podróży

Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator(link is external)

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

 

Odległość

Kwota

Green travel*

od 10 do 99 km:

23 €

-

od 100 do 499 km:

180 €

210 €

od 500 do 1 999 km:

275 €

320 €

od 2 000 do 2 999 km:

360 €

410 €

od 3 000 do 3 999 km:

530 €

610 €

od 4 000 do 7 999 km:

820 €

-

8 000 km lub więcej:

1500 €

-

 

*Green travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.

Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie, na podstawie potwierdzenia z uczelni przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie przez uczestnika podróży, udokumentowane kartą pokładową, biletem autokarowym, kolejowym, innym środkiem transportu lub oświadczeniem o odbyciu podróży samochodem prywatnym.

Pracownik, który wyjeżdża na odległość w przedziale 100-3999 km, może wnioskować o przyznanie zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży ekologicznej, obliczonej na podstawie kalkulatora odległości.

Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling - wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów (więcej informacji o systemie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling(link is external)). Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem - motocyklem nie jest ekologiczna.

 

Green travel nie jest opcją przyznawaną uczestnikowi automatycznie. Pracownik wnioskuje do instytucji wysyłającej o przyznanie kwoty/zwiększonej stawki z tytułu green travel, przedstawiając: przed wyjazdem - deklarację, a na etapie rozliczenia mobilności - dokumenty potwierdzające, że całość podróży w dwie strony odbył ww. ekologicznymi środkami transportu.

W przypadku podróży niskoemisyjnymi środkami transportu „dokumentem potwierdzającym będzie oświadczenie podpisane przez osobę otrzymującą dotację na pokrycie kosztów podróży i organizację wysyłającą. Uczestnicy powinni być poinformowani o obowiązku przechowywania dowodów podróży (biletów) i przedstawienie ich beneficjentowi na żądanie”.

 

Jeśli uczestnik będzie podróżował samochodem w systemie carpooling, to w jego oświadczeniu powinna być informacja o współdzieleniu środka transportu z innymi osobami.

Uczestnik mobilności, którego daty podróży, niezależnie od środka transportu, pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności wymienionymi w potwierdzeniu pobytu wydanym przez instytucję przyjmującą, nie może otrzymać dofinansowania powiązane z opcją green travel.

Nauczyciele niepełnosprawni

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze. W tym celu należy poinformować Biuro Erasmus+.

Wyjazdy bez stypendium

Osoby, które spełniają wymagane kryteria dot. realizowania mobilności, ale nie zostało im przyznane stypendium, mają także  możliwość wyjazdu z wykładami w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków. Wyjazd ze stypendium zerowym odbywa się na takich samych zasadach: podstawę stanowi Staff mobility agreement for Teaching, musi trwać minimum 2 dni robocze i obejmować realizację 8 godzin zajęć lub 4 godziny zajęć oraz szkolenie, a także  dostarczenie po powrocie potwierdzenia pobytu oraz wypełnienia online raportu stypendysty.