DOKUMENTY/ DOCUMENTS

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu praktyki czyli Learning Agreement for Traineeships (LA). Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy wszystkimi stronami program zajęć, które mają zostać zrealizowane przez studenta/doktoranta/ absolwenta w zagranicznej instytucji. Dokument najpierw podpisuje praktykant, a zatwierdza go Koordynator Wydziałowy oraz przedstawiciel zagranicznej instytucji przyjmującej.

Złożenie do Biura Erasmus+ kompletnego LA wraz z informacją o danych bankowych do konta w EUR, na które zostanie przelane wsparcie indywidualne, umożliwia podpisanie umowy uczelnia-student/doktorant/absolwent, określającej zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżającego oraz termin ich wykonania. Przekazanie wsparcia finansowego wyjeżdżającemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy.

Standardowo studenci nie otrzymują ryczałtu na podróż, jednak w przypadku spełnienia warunków green travel są uprawnieni do uzyskania 50 EUR na podróż. Warunki green travel to:  podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu. Przed podpisaniem umowy należy złożyć deklarację zrealizowania podróży green travel w obie strony. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie złożenie oświadczenia green travel udokumentowanego biletem autokarowym, kolejowym lub o realizacji podróży samochodem współdzielonym innymi osobami. Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling - wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów (więcej informacji o systemie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Carpooling(link is external)(link is external)). Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem - motocyklem nie jest ekologiczna. Jeśli uczestnik będzie podróżował samochodem w systemie carpooling, to w jego oświadczeniu powinna być informacja o współdzieleniu środka transportu z innymi osobami.  Uczestnik mobilności, którego daty podróży, niezależnie od środka transportu, pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności wymienionymi w potwierdzeniu pobytu wydanym przez instytucję przyjmującą, nie może otrzymać dofinansowania powiązane z opcją green travel.

Praktykant jest zobowiązany dostarczenia do Biura Erasmus+ pisemnego potwierdzenia realizacji mobilności w podanym terminie (Confirmation of Attendance) w instytucji zagranicznej. Ponadto, po zakończeniu praktyki uczestnik zobowiązany jest dostarczenia Evaluation card czyli krótkiej oceny jego działań w trakcie realizacji praktyki.

Do pobrania:

  • Learning agreement for Traineeships 2021/22
  • Dane bankowe do konta w EUR (PL/ ENG)
  • Wzór umowy uczelnia – student/doktorant/absolwent (PL/ENG) 2021/22
  • Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance) 2021/22
  • Evaluation card 2021/22
  • Deklaracja “green travel”przed wyjazdem 2021/22 (PL/ ENG)
  • Oświadczenie “green travel” po powrocie 2021/22 (PL/ ENG)