DOKUMENTY

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching 2021 (STA). Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania z wybranej dziedziny akademickiej, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Formalnym dokumentem legalizującym mobilność jest złożenie do Sekcji Współpracy Międzynarodowej wniosku na wyjazd zagraniczny wraz z informacją o danych bankowych do konta, na które zostanie przelane wsparcie indywidualne i ryczałt na podróż. Po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, z nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa uczelnia-nauczyciel, określająca zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżającego oraz termin ich wykonania. Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy.

Nauczyciel zamierzający skorzystać z niskoemisyjnych środków transportu, może ubiegać się o zwiększony ryczałt na podróż składając przed wyjazdem deklarację green travel, a po powrocie oświadczenie green travel wraz stosowną dokumentacją (np bilety). Ważne: daty podróży nie mogą być tożsame z datami mobilności oraz muszą następować bezpośrednio przed i po mobilności.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do Biura Erasmus+ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/ zaświadczeniu o zrealizowanym szkoleniu.

Do pobrania:

  • STA agreement 2021/2022
  • Wniosek na wyjazd za granicę
  • Informacja o danych bankowych
  • Wzór umowy uczelnia – nauczyciel
  • Deklaracja green travel
  • Oświadczenie green travel
  • Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance)