Projekty z krajami trzecimi

Współpraca z krajami trzecimi / partnerskimi (projekt KA107 lub KA171).

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu lecz również z krajami trzecimi/ partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego uczelnia musi złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować takie rodzaje mobilności jak:

 • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyk w zagranicznej uczelni partnerskiej;
 • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
 • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Aby móc realizować projekt, uczelnia z kraju partnerskiego musi zobowiązać się do przestrzegania standardów jakościowych obowiązujących w programie Erasmus+ poprzez podpisanie umowy o współpracy z uczelnią polską (UPP). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia polska (kraj programu) wnioskuje o środki na wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników mobilności (wyjeżdżających i przyjeżdżających) oraz odpowiada za jakościową realizację projektu wymiany, w tym również za przestrzeganie wymogów Karty Erasmusa przez uczelnie partnerskie KA107.

Budżet na wymianę studentów i pracowników z krajami partnerskimi jest znacznie ograniczony w porównaniu z budżetem przeznaczonym na mobilność z krajami programu. Mobilność KA107 podlega ponadto określonym zasadom formalno-finansowych i realizowana jest w bardziej usztywniony sposób, niż ma to miejsce do krajów UE i stowarzyszonych (np. brak możliwości swobodnego przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi krajami).

Stawki stosowane w projektach z krajami partnerskimi:

kierunek i rodzaj mobilności

wsparcie indywidualne

ryczałt na podróż

przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski

800 EUR / miesiąc

wg kalkulatora odległości*

wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich

700 EUR / miesiąc

wg kalkulatora odległości*

przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski

140 EUR / dzień

wg kalkulatora odległości*

wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich

180 EUR / dzień

wg kalkulatora odległości*

* https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

WNIOSKOWANIE O FINANSOWANIE PROJEKTU WSPÓŁPRACY Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Wnioski o finansowanie projektu współpracy z krajami partnerskimi na dany rok akademicki składane są raz w roku (najczęściej na początku/ w połowie lutego) do polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Podstawą wniosku jest szczegółowe udzielenie odpowiedzi na pytania jakościowe opracowywane odrębnie dla każdego kraju partnerskiego. Jednostki UPP zainteresowane współpracą w ramach projektów KA171 są zobowiązane do przygotowania informacji pozwalających opracować wniosek od strony merytorycznej.

Część pierwsza

 • Prosimy opisać, w jaki sposób obowiązki, role i zadania zostaną podzielone pomiędzy Państwa i Państwa partnerów jako instytucji przyjmujących/wysyłających w trakcie trwania projektu oraz jak zostaną one określone w porozumieniach międzyinstytucjonalnych.
 • Należy odnieść się do ustaleń i środków planowanych na różne etapy projektu mobilności, takich jak:
  • wybór uczestników,
  • wsparcie udzielone uczestnikom przed, w trakcie i po okresie mobilności,
  • środki mające na celu zapewnienie pełnego uznania dla wszystkich uczestników (studentów i pracowników), przez instytucję i partnerów,
  • i procedury spotkań z uczestnikami po zakończeniu mobilności.
 • W przypadku odniesień do strategii informacyjnych i naboru należy wskazać konkretne środki mające na celu zapewnienie udziału osób o mniejszych szansach (zgodnie z Strategia na rzecz włączenia i różnorodności ).  

Część druga

Adekwatność strategii

Prosimy opisać planowany projekt dotyczący tego regionu i wyjaśnić w jaki sposób jest on powiązany ze strategią internacjonalizacji wszystkich zaangażowanych instytucji szkolnictwa wyższego.

Mogą Państwo odnieść się do konkretnego typu mobilności, które planują Państwo zorganizować, obszarów tematycznych, jak również wszelkich innych szczególnych elementów dotyczących oczekiwanych ustaleń w zakresie współpracy z partnerami międzynarodowymi w tym regionie, których nie udało się odpowiednio opisać w części "Zarządzanie projektem".

Prosimy opisać Państwa wcześniejsze doświadczenia we współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego w danych państwach trzecich niestowarzyszonych z programem, jeśli takie istnieją. Prosimy wyjaśnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do nawiązania nowej współpracy w zakresie edukacji i/lub badań w regionie.

Wpływ i upowszechnianie rezultatów

Prosimy opisać oczekiwany wpływ projektu mobilności na uczestników, beneficjentów, partnerów międzynarodowych oraz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Prosimy opisać działania, które zostaną podjęte w ramach Państwa współpracy z tym regionem w celu upowszechniania rezultatów projektu mobilności na poziomie wydziału i instytucji, a także poza nimi, jeśli dotyczy. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na państwa trzecie niestowarzyszone w programie.

 

Jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainteresowane podjęciem współpracy z uczelniami z krajów partnerskich w ramach akcji KA171 proszone są o kontakt z Sekcją Współpracy Międzynarodowej najpóźniej do 15 stycznia danego roku, w którym zamierzają wnioskować o finansowanie.

Projekt na rok akademicki 2023/24 i 2024/25 (umowa 24 miesięczna 1.08.2023 -31.07.2025) / PRZYJĘTY DO REALIZACJI

Kraje partnerskie: INDONEZJA, KAZACHSTAN, KOSOWO

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Institut Pertanian Bogor (IPB), Indonezja
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska - Indonezja, 1 os Indonezja – Polska)

 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Auezov South Kazakhstan University, Kazachstan
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska - Kazachstan, 1 os Kazachstan - Polska)

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
University of Prishtina, Kosowo
planowane mobilności: nauczyciele (3 os Polska – Kosowo, 3 os Kosowo –Polska); studenci na studia (6 os Kosowo - Polska)

Projekt na rok akademicki 2022/23 i 2023/24 (umowa 24 miesięczna 1.08.2022 -31.07.2024) / AKTUALNIE REALIZOWANY

Kraje partnerskie: KANADA, UKRAINA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
University of British Columbia(link is external), Vancouver, Kanada
planowane mobilności: nauczyciele (2 os Polska - Kanada, 1 os Kanada- Polska)

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University(link is external) (UNFU), Lwów, Ukraina
planowane mobilności: nauczyciele (3 os Polska – Ukraina lista rezerwowa, 3 os Ukraina – Polska);  doktoranci studia (1 os Ukraina - Polska)

Projekt na rok akademicki 2020/21 i 2021/22 i 2022/23 (umowa 36 miesięczna 1.08.2020- 31.07.2023) / ZAKOŃCZONY

Kraje partnerskie: ALGIERIA, BOŚNIA I HERCEGOWINA, CHINY, KOREA POLUDNIOWA, UKRAINA

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
University of El Oued El Oued, Algieria
planowane mobilności: nauczyciele (10 os Polska – Algieria, 10 os Algieria –Polska)

Wydział Leśny i Technologii Drewna
University of Sarajevo, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
planowane mobilności: nauczyciele (3 os Polska - BiH, 3 os BiH - Polska); pracownicy na szkolenia (1 os Polska - BiH, 1 os BiH - Polska); studenci na studia (2 os Polska - BiH, 4 os BiH - Polska); studenci na praktyki (4 os Polska - BiH; 2 os BiH - Polska)

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Henan Agricultural University, Henan, Chiny
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Chiny - Polska), studenci na studia (1 os Chiny - Polska)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Gyeongsang National UniversityGyeongsangnam-do, Korea Południowa
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Korea –Polska)

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT), Odessa, Ukraina
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska - Ukraina, 2 os Ukraina – Polska); studenci na studia (1 os Ukraina - Polska)

Projekt na rok akademicki 2019/20 i 2020/21 i 2021/22 (umowa 36 miesięczna 1.08.2019- 31.07.2022) / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kraje partnerskie: KANADA, UKRAINA, USA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
University of British Columbia, Vancouver, Kanada
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska - Kanada, 1 os Kanada- Polska)

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska – Ukraina, 2 os Ukraina – Polska); pracownicy na szkolenia (1 os Polska - Ukraina, 1 os Ukraina - Polska); doktoranci studia (1 os Ukraina - Polska)

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
East Carolina University, Greenville, USA
planowane mobilności: nauczyciele (1 os Polska – USA, 1 os USA – Polska)

Projekt na rok akademicki 2018/19 i 2019/20 (umowa 36 miesięczna 1.06.2018- 31.05.2021) / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

Projekt na rok akademicki 2017/18 i 2018/19 (umowa 26 miesięczna 1.06.2017 - 31.07.2019) / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kraje partnerskie: BOŚNIA I HERCEGOWINA, ROSJA, SERBIA, UKRAINA

Wydział Leśny
University of Sarajevo, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkuck, Rosja
University of Belgrade, Belgrad, Serbia

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT), Odessa, Ukraina

Wydział Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poltava State Agrarian Academy (PSAA), Połtawa, Ukraina

Projekt na rok akademicki 2016/17 i 2017/18 (umowa 26 miesięczna 1.06.2016 - 31.07.2018) / PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja