NAUCZYCIELE W CELU WYGŁOSZENIA WYKŁADÓW W UPP

W ramach Programu Erasmus+ istnieje możliwość przyjmowania gości z zagranicznych przez Jednostki UPP. Wizyty obcokrajowców są doskonałą okazją do naukowych dyskusji, wzajemnej wymiany umiejętności i wiedzy oraz prowadzą do rozwoju stron uczestniczących w projekcie. Procedura przyjmowania gości z zagranicy zależy od celu wizyty. Wizyta w celach dydaktycznych (STA), gdzie opiekun z UPP przyjmujący zagranicznego wykładowcę zobowiązuje się do zapewnienia przynajmniej 8 godzin zajęć (8 x 45 minut), które zrealizuje wykładowca (zajęcia mogą się odbywać u więcej niż jednego nauczyciela akademickiego UPP). Pracownik UPP, mimo że udostępnia swoje godziny zajęć dla wykładowcy z zagranicy, nie traci ich ze swojego rozliczenia. Jednakże jest zobowiązany do obecności na zajęciach prowadzonych przez zagranicznego wykładowcę.

W przypadku przyjazdu w celu nauczania, uczelnia macierzysta wykładowcy zagranicznego musi być uczelnią partnerską UPP (mieć podpisaną umowę bilateralną z UPP).

Osoba przyjeżdżająca na UPP w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium z uczelni macierzystej. W związku z powyższym żadne świadczenia z funduszy UPP takiej osobie nie przysługują. Jeżeli zapraszająca Jednostka UPP chciałby otrzymać wsparcie niektórych działań z programu Erasmus+ w związku z wizytą gościa (np. zorganizowanie zwiedzania Poznania; upominki uczelniane lub lunch), należy zgłosić to mailem do Biura Erasmus+ oraz zaznaczyć we Wniosku na przyjęcie gościa z zagranicy (w pozycji inne) składanym do Sekcji Współpracy Międzynarodowej.

Procedura:

  1. Osoba zainteresowana zrealizowaniem zajęć dydaktycznych na UPP przesyła skan Staff Mobility Agreement for Teaching (STA), podpisany przez uczestnika mobilności oraz przedstawiciela Uczelni wysyłającej do wybranej Jednostki UPP. Obie strony uzgadniają terminy wizyty, program zajęć, UPP wyznacza opiekuna gościa, a kierownik Jednostki UPP zatwierdza program podpisem (jako instytucja przyjmująca).
  2. Jednostka UPP przesyła skan STA do Biura Erasmus+ (aneta.dach@up.poznan.pl ) oraz jednocześnie składa Wniosek o przyjęcie gościa z zagranicy do Sekcji Współpracy Międzynarodowej.
  3. Biuro Erasmus+ wysyła gościowi list zapraszający oraz potwierdzony STA.
  4. Na zakończenie mobilności, po uzyskaniu informacji od opiekuna gościa,  Biuro Erasmus+ wystawia gościowi dokument potwierdzający pobyt i zrealizowanie zajęć dydaktycznych w UPP.