Ważne informacje

Kto może wziąć udział w Programie Erasmus+?

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa+, należy:
- być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE) i prowadzi wymianę studentów,
- być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
- mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
- w przypadku wyjazdu na praktyki udział mogą wziąć także absolwenci, warunkiem niezbędnym jest zarejestrowanie się jeszcze w czasie trwania studiów.
 

Gdzie ubiegać się o wyjazd na stypendium Erasmusa+?

O wyjazd na studia albo na praktykę w ramach programu Erasmus+ można się ubiegać w swojej macierzystej uczelni. Jeśli spełniacie w/w wymogi, powinniście się w odpowiednim terminie zarejestrować się za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej. Uwaga: formularz rejestracyjny dostępny jest tylko w czasie trwania naboru.

Należy zwracać baczną uwagę na jaki rodzaj mobilności (studia czy praktyki) się aplikuje i do kogo skierowana jest oferta (studenci czy doktoranci czy absolwenci).

Koordynator Uczelniany, Koordynatorzy Wydziałowi, a także osoby zatrudnione w Dziale Współpracy z Zagranicą udzielą Wam informacji na temat zasad ubiegania się o stypendium, rekrutacji kandydatów

Do jakich krajów można wyjechać?

Jako stypendyści Erasmusa+ możecie wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie, czyli:
28 krajów członkowskich UE,
4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein Norwegia,
kraje kandydujące – Turcja i FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)

Do jakich uczelni można wyjechać na studia?

Wymianę studentów Erasmusie+ mogą prowadzić uczelnie mające Kartę Uczelni Erasmusa (ECHE), które podpisały ze sobą porozumienie o wymianie w ramach tego programu.
Pamiętajcie, że możecie wyjechać na studia jedynie do tych uczelni, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podpisał umowy w ramach ERASMUS+, przewidujące wymianę studentów (zob. Uczelnie Partnerskie - STUDENCI).
 
 

Do jakich instytucji można wyjechać na praktykę?

Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.

Jestem absolwentem - czy też mogę wyjechać?

W programie Erasmus+ absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na praktykę lub staż zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów.

O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

Długość pobytu na praktyce/stażu jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd (jeżeli limit mobilności już został przez daną osobę wyczerpany, nie może ona skorzystać z tej  możliwości, np. w przypadku gdy pobyt za granicą osoby studiującej na studiach II stopnia wynosił łącznie 12 miesięcy).

Na praktykę można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo - badawczej, organizacji non-profit, na uczelnię i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (czyli w kraju programu). W roku 2015/2016 na praktykę nie można wyjechać do kraju partnerskiego z innego regionu świata.

Praktyka powinna być związana z dziedziną ukończonych studiów.