Zasady finansowania wyjazdów na STUDIA 2020/21

Finansowanie wyjazdów na studia w roku akademickim 2020/21

1. Okres obowiązywania umowy finansowej programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 to 1 czerwca 2020 do 30 września 2021. Pobyt na stypendium musi być rozpoczęty i zakończony w ramach roku akademickiego 2020/21.

2. Wysokość przyznanych środków UPP na wyjazdy na studia (SMS) wynosi 123.840 EUR.  Stypendia wypłacane są w EUR.

3. Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana zgodnie z zasadami  wykorzystania środków finansowych określonymi w umowie pomiędzy Uczelnią, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które student faktycznie ponosi w trakcie studiów za granicą.

3.1. Stypendium przyznawane  jest na jeden semestr. Wysokość stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2020/21 nie podlegają zmianom.

Tabela A. Stawki miesięcznego stypendium Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

Grupa - kraje

Grant - studia

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Pólnocna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

3.2. Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres studiów za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.

3.3. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

4. Finansowanie wyjazdów na studia osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

4.1. Wysokość środków przyznanych UPP z projektu PO WER w roku 2020/21 wynosi 96.696 PLN. Stypendia wypłacane są w PLN.

4.2 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej, zakwalifikowane na wyjazd w programie Erasmus+ 2020/21, z potwierdzonym przez Dział Studiów i Spraw Studenckich prawem do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymują z budżetu PO WER wsparcie indywidualne  oraz dodatek socjalny. Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.

Tabela B. Stawki miesięcznego stypendium Programu PO WER na wyjazdy  na studia z dodatkiem socjalnym do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

GRUPA - KRAJE miesięczna stawka w PLN
z dodatkiem socjalnym
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Pólnocna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

 

4.3. Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na warunkach określonych w Regulaminie pomocy materialnej UPP dla studentów w semestrze/roku akademickim, w trakcie którego realizują studia w zagranicznej uczelni partnerskiej. Osoby, które rozpoczęły mobilność w terminie poprzedzającym wydanie decyzji dot. stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/21 otrzymają „dodatek socjalny” od początku podjęcia wyjazdu za granicę w przypadku, gdy posiadały prawo do  stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/20.

4.4. O prawie do otrzymywania stypendium socjalnego lub o ubieganiu się o nie, student informuje Dział Projektów w trakcie kwalifikacji, a najpóźniej na 2 tygodnie przed podpisaniem umowy potwierdza stosownym zaświadczeniem.

4.5. Prawo do otrzymywania stypendium w odniesieniu do osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+ potwierdza Dział Studiów i Spraw Studenckich. Decyzja o prawie do otrzymania stypendium socjalnego będzie stanowiła podstawę  do podpisania umowy i finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

4.6. Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UPP w trakcie wyjazdu na studia z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

4.7. Jeżeli uczelnia pozwoli studentowi na przedłużenie wyjazdu na studia i zdecyduje o wypłacie wsparcia indywidualnego na przedłużony okres mobilności, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny.

4.8. Wszelkie kwestie nieuwzględnione  w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej po konsultacjach z Prorektorem ds. Studiów.

5. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia są finansowane z projektu PO WER.

5.1. Miesięczna stawka wsparcia indywidualnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez dodatku socjalnego) przedstawiona jest w tabeli C.

Tabela C. Stawki miesięcznego stypendium z Programu PO WER na wyjazdy  na studia dla osób niepełnosprawnych do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

GRUPA - KRAJE miesięczna stawka w PLN osoby niepełnosprawne
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Pólnocna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1 918

5.2. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać dodatkowo o pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną. Wniosek składa się do DP, gdzie jest opiniowany przez komisję (Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+,  pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, pracownika Działu Studiów i pracownika DP). Zaopiniowany wniosek musi być przesłany do NA nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego za granicę. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych, które wyjeżdzający student musi dostarczyć do DWZ.

5.3. Kwota stypendium otrzymanego z funduszy PO WER będzie określona w umowie zawieranej przez studenta i uczelnię macierzystą w PLN i przekazywana na rachunek w PLN wskazany przez studenta. Zasady naliczania i rozliczania  kwoty wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym są takie same jak dla odbiorców wsparcia indywidualnego w programie Erasmus+. W uczelnianej dokumentacji programu Erasmus+ (oraz w systemie Mobility Tool+) wyjazdy te będą miały status wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.

5.4. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

6. Okres finansowania.

6.1. Za okres studiów zagranicznych przyjmuje się czas pobytu studenta w uczelni partnerskiej okres pomiędzy rozpoczęciem zajęć kierowanych dla studentów Erasmus+ (np. obowiązkowy kurs językowy wpisany do LA, obowiązkowy program orientacyjny, zajęcia dydaktyczne), a końcem pierwszej sesji egzaminacyjnej (lub zajęć, jeśli sesja egzaminacyjna jest w ich trakcie).

6.2. Pobyt studenta w  uczelni zagranicznej nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden (ten sam) rok akademicki. Łączny okres pobytu za granicą jest każdorazowo wliczany do kapitału mobilności na danym stopniu studiów, który nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego, sesji egzaminacyjnych oraz praktyki).

6.3. Student może wnioskować o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni 2020/21 koniecznie jeszcze podczas semestru zimowego. Jednak uzyskanie finansowania na semestr letni nie jest gwarantowane, a  zależy od posiadanych przez Uczelnię dostępnych środków finansowych.

7. Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

7.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+  lub PO WER zostanie wyliczona przez UPP na podstawie zaświadczenia z uczelni przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Confirmation of Attendance) w oparciu o dane z umowy. Potwierdzony pobyt przed obowiązywaniem umowy nie jest wliczany.

7.2. Jeśli okres pobytu będzie krótszy niż wskazany w umowie, wówczas długość pobytu oraz wynikająca z niej wysokość wsparcia indywidualnego będzie korygowana (student otrzyma proporcjonalnie zmniejszoną końcową ratę stypendium lub będzie zobowiązany dokonać zwrotu części środków na rzecz UPP w terminie określonym przez Uczelnię).

7.3. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą związane z: obowiązkową obecnością studenta w uczelni wynikającą z zaliczenia egzaminów w innym terminie lub udziału w zajęciach dydaktycznych, poświadczone w Confirmation of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu przez studenta w uczelni macierzystej co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Student zobowiązany jest złożyć mailowo wyjaśnienia dotyczące powodów przedłużenia czasu studiów. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania studiów zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych. W przypadku braku środków finansowych  lub niezgłoszenia faktu dłuższego pobytu wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

7.4. Zmiana okresu pobytu za granicą powoduje konieczność uzupełnienia umowy w formie aneksu.

8. Zasady zagospodarowania wolnych środków finansowych.

8.1. Fundusze zwolnione w wyniku: krótszych pobytów niż przyjęte przed wyjazdem, wysłania mniejszej liczby studentów niż planowana, rezygnacji z wyjazdów,  będą  przyznawane:

  • w pierwszej kolejności kandydatom na wyjazd przeniesionym na listę główną z listy rezerwowej
  • w następnej kolejności na  przesunięcie środków pomiędzy kategorią SMS (studia)
    i SMP (praktyki) w zależności od liczby realizowanych wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne.
  • w dalszej kolejności w przypadku  braku w/w kandydatów zwolnione fundusze będą rozdzielone pomiędzy studentów, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie pobytu na kolejny semestr. W razie posiadania środków przez uczelnię macierzystą student przedłużający pobyt o semestr otrzymuje dofinansowanie na cały przedłużony okres pobytu lub dofinansowanie częściowe połączone z dofinansowaniem zerowym. 

9. Zasady płatności.

9.1. Dofinansowanie będzie wypłacane studentom po otrzymaniu przez UPP środków z programu Erasmus+ oraz funduszy PO WER.

9.2. Stypendium będzie wypłacone tylko przelewem na imienny rachunek bankowy studenta w walucie EUR lub PLN (stypendyści z dodatkiem socjalnym/ niepełnosprawni).

9.3. Wypłacenie dofinansowania studentom wyjeżdżającym na jeden semestr będzie następowało w dwóch ratach:

A. pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o 100 EUR (lub 400 PLN dla wyjazdów finansowanych z PO WER). Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy, dostarczeniu wymaganych przez Dział Projektów dokumentów wypełnieniu on-line początkowego testu językowego OLS.

B. druga rata wynikająca z różnicy pomiędzy końcową skalkulowaną kwotą (na podstawie Confirmation of Attendance), a wypłaconą pierwszą ratą. Wypłata nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w uczelni przyjmującej tj. Confirmation of Attendance, wypełnieniu ankiety (indywidualny raport uczestnika  on-line składany w systemie Mobility Tool+) oraz wypełnieniu on-line końcowego testu językowego OLS.

9.4. Wypłacanie stypendium studentom przedłużającym pobyt o semestr letni będzie następowało w trzech ratach:

A. pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o 100 EUR (lub 400 PLN dla wyjazdów finansowanych z PO WER). Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy, dostarczeniu wymaganych przez Dział Projektów dokumentów i wypełnieniu on-line początkowego testu językowego OLS.

B. druga rata stanowiąca całość przyznanego dofinansowania na semestr przedłużony określony w aneksie do umowy, po podpisaniu aneksu.

C. trzecia rata wynikająca z różnicy pomiędzy końcową skalkulowaną kwotą (na podstawie Confirmation of Attendance), a wypłaconą pierwszą i drugą ratą. Wypłata nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego całkowity pobyt w uczelni przyjmującej tj. Confirmation of Attendance, wypełnieniu ankiety (indywidualny raport uczestnika  on-line składany w systemie Mobility Tool+) oraz wypełnieniu on-line końcowego testu językowego OLS.

9.5. Student, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą zobowiązany jest dostarczyć wymagane przez UPP zaświadczenie potwierdzające pobyt w uczelni zagranicznej (Confirmation of Attendance) oraz wypełnić on-line ankietę (indywidualny raport uczestnika z wyjazdu w systemie Mobility Tool+) i końcowy test językowy OLS. Uczelnia ma 30 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu od daty otrzymanych dokumentów.

10. UPP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie trwania programu.