Warunki wyjazdu na PRAKTYKI

Zasady realizacji wyjazdów na praktyki zawodowe studentów i absolwentów w ramach programu ERASMUS+
 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowane są wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności (kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+.

2. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci (bez względu na posiadane obywatelstwo) studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych: 
I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
II stopnia (magisterskich),
III stopnia (doktoranckich).

3. Możliwość odbywania praktyk dotyczy także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia danego stopnia studiów (od obrony do zakończenia mobilności może upłynąć max. 12 miesięcy). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów.

4. Termin realizowania praktyki:
- studenci: zaleca się okres wakacyjny, po ukończeniu semestru, tj. czerwiec –wrzesień; praktyka w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd – przyznanie studentowi Indywidualnej Organizacji Zajęć
- absolwenci i doktoranci: jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia w okresie trwania projektu, z którego wyjazd jest finansowany

Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+.

5. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Połnocna, Serbia..

6. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie internetowej Programu.

7. Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.

8. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

9. Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
- w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu stopnia studiów,
- w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
- w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany (nie dotyczy absolwentów) oraz musi mieć zaliczony semestr zimowy w danym roku akademickim.

10. Informacja o zrealizowaniu praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie odnotowana w Suplemencie do Dyplomu uczestnika lub w Europass (absolwenci).

11.Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, naukowe) do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej (nie dotyczy absolwentów). Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.