Warunki wyjazdu na STUDIA

Wyjazd na studia w ramach Erasmus + może trwać od 3-12 miesięcy

Wyjazd  odbywa się do jednej  uczelni partnerskich posiadającej Kartę ECHE, których aktualna lista publikowana jest na tej stronie internetowej (zakładka: Uczelnie partnerskie / STUDENCI).

O wyjazd może ubiegać się osoba, która oficjalnie jest studentem UPP stacjonarnym lub niestacjonarnym na kierunku studiów prowadzących do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci  co najmniej drugiego roku studiów I stopnia lub przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich. W przypadku studiów II  i III stopnia wyjazd może się odbyć już na pierwszym roku.

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia  i praktykę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy na każdym z trzech stopni studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności.  W przypadku  jednolitych studiów magisterskich student może wyjechać na studia i praktykę na okres nieprzekraczający 24 miesiące.

W jednym roku akademickim dopuszcza się jeden wyjazd na studia i jeden wyjazd na praktykę.

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów na studia są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni/ instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.).
Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej  pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement for Studies czyli porozumienia o programie zajęć).
Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce i zachowuje m.in. nabyte przed wyjazdem prawa do stypendiów krajowych: np. socjalnego).

Student otrzymuje dofinansowanie/stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą – stypendium nie jest przeznaczone na pokrycie pełnych kosztów wyjazdu. Stawki są podzielone na 3 grupy w zależności od kraju do którego się jedzie.

Studenci wyjeżdżający na studia lub praktyki znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i mający przyznane przez macierzystą uczelnię stypendium socjalne na semestr trwający w czasie wyjazdu za granicę, mogą otrzymać z dodatkową kwotę stypendium z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).