studia -rejestracja dla studentów 1 i 2 stopnia ZAKOŃCZONA / study - registration for bachelor and master students - closed

OFERTA DLA STUDENTÓW 1 i 2 stopnia

WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
(wrzesień 2021 – lipiec 2022)

Studentów 1 i 2 stopnia zainteresowanych wyjazdami na studia w kolejnym roku akademickim (zarówno na semestr zimowy, jak i na letni roku 2020/2021) informujemy, że rejestracja trwa od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany dokumentów, które potwierdzą państwa dodatkowe kompetencje.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność). 

WAŻNE: OSOBY, KTÓRE URODZIŁY SIĘ W ROKU 2000 - PRZY WPISYWANIU NR PESEL PROSZĘ POMINĄĆ DWIE POCZĄTKOWE CYFRY (00)  - BŁĄD FORMULARZA. DANE ZOSTANĄ POPRAWIONE RĘCZNIE PO ZAKOŃCZONEJ REJESTRACJI.

FORMULARZ REJESTRACYJNY / submit form

 

OFFER FOR BACHELOR / MASTER STUDENTS
STUDY IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022
(mobility September 2021 - July 2021)

 We would like to inform Bachelor and Master students interested in Erasmus+ STUDY mobility during academic year 2021/2022 (both for winter and for summer semester) that online registration is open from December 1st 2020 to January 31st 2021.

Before you start to complete the registration form, please prepare scans of the documents confirming your additional competences/ activities.

Students with language certificate (but not a certificate from a language school about the course) at a level of min. B2 with a grade 4.0 or higher, not older than 3 years, should enclose its full scan, including the scale of grades. The certificate allows to get the maximum grade from a qualifying written exam in a given foreign language.

Additional points can be obtained by attaching certificates of activity in scientific associations, student organizations, participation in scientific conferences and other activities related to the field of study (max. 3 attachments, where one attachment is one activity).

IMPORTANT: PEOPLE WHO WERE BORN IN 2000 - WHEN ENTERING PESEL NUMBER, PLEASE SKIP THE TWO INITIAL DIGITS (00) - FORM ERROR. THE DATA WILL BE CORRECTED MANUALLY AFTER ENDED REGISTRATION.