Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni z udokumentowanym orzeczeniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  W tym celu należy złożyć wniosek do Działu Współpracy z Zagranicą (dostępny w zakładce DOKUMENTY). Wniosek zostanie rozpatrzony przez Komisję, w skład której wchdzą: Koordynator Uczelniany, Pełnomocnik Rektora ds Osób Niepełnosprawnych, pracownik Działu Studiów i Spraw Studenckich.

We wniosku o dodatkowe dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia , określenia przewidywanych wydatków oraz podania źródła, na podstawie którego kwota została skalkulowana. Jeśli Uczelnia będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, będzie żądać od uczestnika uzasadnienia w postaci zaświadczenia lekarskiego.

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię / instytucję przyjmującą nastąpi w poniższych sytuacjach:

1. niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności

2. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej będą rozliczane jako koszty rzeczywiste, a koszty związane z pobytem osoby towarzyszące (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny)  jako kwota ryczałtowa uzależniona od okresu pobytu osoby towarzyszącej i kraju docelowego. Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego.

3. niepełnosprawność wymaga wsparcia uczetnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej.

4. niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu / podczas pracy w instytucji przyjmującej (np. koszty specjalnych materiałów dydaktycznych).

5.niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).

6. niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty ubezpieczenia).

7. niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności bez których wyjazd nie mógłby się odbyć (wymagane udokumentowanie w postaci zalecenia organu orzekającego o niepełnosprawności lub lekarza).

Rozliczenie dodatkowych kosztów będzie na podstawie poniesionych kosztów rzeczywistych, co oznacza konieczność ich udokumentowania dowodami finansowymi. Uczestnik zostanie poinformowany jakiego typu dokumenty są wymagane.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych będą wypłacane z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) w PLN. W roku akademickim 2019/2020 stawki wynoszą:

 

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STUDIA
miesięczna stawka stypendium

w PLN

PRAKTYKI
miesięczna stawka stypendium

w PLN

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2139

2567
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1935 2353
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1711 2139