STREFA PRACOWNIKA

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych, wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

Program Erasmus+ oferuje pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych, wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich. Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. 

Mobilność kadry - szkolenia (STT) to działanie zapewniające wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing).

Organizacją przyjmującą może być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa (ECHE)  oraz każda prywatna lub publiczna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży w kraju uczestniczącym w programie.

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd musi być pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W miarę wolnych miejsc i posiadanych środków dopuszcza się kwalifikację osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd szkoleniowy jest program szkolenia, który określa ogólne cele mobilności, wartość dodaną z tytułu mobilności (zarówno dla instytucji wysyłającej i przyjmującej oraz dla pracownika), działania, które należy podjąć,a także oczekiwane rezultaty. Program szkolenia w instytucji przyjmującej zawarty w dokumencie Staff  Mobility for Training – Mobility Agreement powinien być uzgodniony pomiędzy stronami przed wyjazdem pracownika.

Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe priorytetowo będą traktowane osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Ograniczone środki finansowe warunkują liczbę osób zakwalifikowanych do finansowania w ramach Erasmus+. Osoby niezakwalifikowane zostaną umieszczone na liście rezerwowej, a realizacja ich wyjazdów będzie uzależniona od dostępnych środków (rezygnacje osób zakwalifikowanych lub pozyskane dodatkowe fundusze). Istnieje także  możliwość realizacji wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków.

Zapraszamy do aplikowania na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021. Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania środków. Warunkiem jest złożenie zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą Staff Mobility Agreement for Training.