Dokumenty

Studenci zakwalifikowani przygotowują 3 komplety dokumentów aplikacyjnych do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i zawierać:

  • dokument aplikacyjny
  • Learning Agreement for Studies (LA)
  • Transcript of Records
  • inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską,
  • w przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Działu Projektów (DP)
  • zgłoszenie dotyczące zakwaterowania (jeśli dotyczy).

Dwa komplety dokumentów należy dostarczyć do Działu Projektów  w  okresie  gwarantującym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej. Termin składania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego należy wcześniej zapoznać się z warunkami przyjęcia, najczęściej dostępnymi na stronie internetowej danej uczelni.

Learning Agreement for Studies (LA) – porozumienie o programie zajęć musi zostać przygotowane w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym i potwierdzone jego podpisem. LA jest podstawą do odbywania studiów za granicą, a student zostanie  poinformowany przed wyjazdem o różnicach programowych. Konieczne jest pisemne określenie różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia.

Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany uzgodnionego przed wyjazdem LA, jednak zmiana ta musi zostać dokonana najpóźniej w czasie jednego miesiąca od momentu rozpoczęcia studiów  na zagranicznej uczelni.

Transcript of Records – wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów na uczelni macierzystej zakończonych egzaminem bądź zaliczeniem na prawach egzaminu. Dokument wypełnia się w języku obcym, tłumaczenia nazw przedmiotów można uzyskać w dziekanacie lub TUTAJ. W dokumencie należy wpisać czas trwania przedmiotu (1 lub więcej semestrów), uzyskaną ocenę w skali polskiej, ocenę przeliczoną na skalę ECTS (informacja jak przeliczać na str 2 Transcriptu) oraz ilość uzyskanych za ten przedmiot punktów ECTS. Na każdej stronie, gdzie są wymienione zaliczone przedmioty powinien znaleźć się podpis Dziekana oraz pieczęć Uczelni (NIE dziekanatu  - pieczęć można uzyskać w DP).
Wzory dokumentów są dostępne w zakładce DO POBRANIA (górne menu).
Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnego listu akceptującego (podpisany LA) ze strony uczelni partnerskiej lub instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Umowa studenta z UPP - szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów ze stypendium socjalnym oraz niepełnosprawnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto i e mailem podać dane bankowe Działowi Projektów.
Ubezpieczenie - każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.