Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 (wyjazd na semestr letni)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Koordynator Erasmus+ Wydziału Leśnego, Koordynator Projektu KA107, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego i rosyjskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka angielskiego  na poziomie B1 i zgodna z wymogami uczelni przyjmującej. Znajomość języka rosyjskiego jest dodatkowym atutem.

Kandydaci na wyjazdy na studia rejestrują się on-line na stronie internetowej  w terminie 23 października do 4 listopada  2018, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Współpracy z Zagranicą w dziekanacie.               

Egzamin z języka angielskiego składający się z części pisemnej i ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych (SJO) w listopadzie 2018. Osoby znające język rosyjski mogą ubiegać się o wydanie przez SJO zaświadczenia o jego znajomości (z podaniem poziomu).

Certyfikat (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata,  potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza on-line przy rejestracji. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu (pisemny i ustny) mniejszej liczby punktów niż 5 na 10   dyskwalifikuje kandydata.   

Kwalifikacja zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie uzyskanego wyniku z egzaminu językowego, średniej ocen oraz przyznanych punktów za dodatkową aktywność studenta oraz znajomości języka rosyjskiego.

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka angielskiego – max 10 punktów,
- znajomość języka rosyjskiego – max 1 punkt
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24   (1 punkt)
3,25 - 3,49   (2 punkty)
3,5 -3,69   (3 punkty)
3,7 - 3,99   (4 punkty)
4,0 - 4,24   (5 punktów
4,25 - 4,49   (6 punktów)
4,5 - 4,74  (7 punktów)
4,75 – 5,0  (8 punktów)

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.