Rekrutacja na wyjazdy na studia

Rekrutacja na wyjazdy studia.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Koordynatorzy Wydziałowi, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego oraz hiszpańskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni/ instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Wyjazd na studia w ramach Erasmus+ może trwać od 3-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do jednej  uczelni partnerskich posiadającej Kartę ECHE, których aktualna lista publikowana jest na stronie internetowej .

Kandydaci na wyjazdy na studia rejestrują się on-line na stronie internetowej  w wyznaczonym terminie, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Projektów (DP) we właściwym dziekanacie.               

Egzamin z wybranego języka obcego składający się z części pisemnej i ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych. Językami, z których będą  organizowane egzaminy są: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

Studenci aplikujący do uczelni hiszpańskich i włoskich muszą także podejść do egzaminu kwalifikacyjnego z tego języka co najmniej na poziomie podstawowym (A1/A2). Hiszpańskie i włoskie uczelnie partnerskie często wymagają potwierdzenia postawowej znajomości swojego języka.

Certyfikat (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata,  potwierdzający znajomość  języka obcego na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza on-line przy rejestracji. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu (pisemny i ustny) mniejszej liczby punktów niż 5 na 10   dyskwalifikuje kandydata.   

Kwalifikacja zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie uzyskanego wyniku z egzaminu językowego, średniej ocen oraz przyznanych punktów za dodatkową aktywność studenta.

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka obcego – max 10 punktów,
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24 (1 punkt)
3,25 - 3,49 (2 punkty)
3,5 -3,69  (3 punkty)
3,7 - 3,99 (4 punkty)
4,0 - 4,24 (5 punktów)
4,25 - 4,49 (6 punktów)
4,5 - 4,74 (7 punktów)
4,75 – 5,0 (8 punktów)

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Lista rezerwowa obejmuje kandydatów którzy  pozytywnie zdali egzamin języka obcego,  jednak  ich średnia ocen jest  mniejsza niż 4 punkty

Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Projektów  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej składane w Dziale Projektów  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy Miedzynarodowej jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.

W przypadku dostępności środków zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / submit form

formularz aktywny od 1 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021