Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan Wydziału z którym realizowany jest projekt.

 

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania (skan Staff mobility for Teaching agreement) oraz znajomość języka obcego (oświadczenie pracownika o znajomości języka na poziomie B2) stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna przygotuje listę główną nauczycieli zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy nauczyciele, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekaże wybranej uczelni przyjmującej listę zakwalifikowanych osób. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu osób zakwalifikowanych przez UPP podejmuje instytucja przyjmująca. Od decyzji instytucji przyjmującej nie przysługuje odwołanie.