Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy praktyki.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Koordynatorzy Wydziałowi, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego oraz hiszpańskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka obcego zgodna z wymogami uczelni/ instytucji przyjmującej na poziomie B2.

Wyjazd na praktyki w ramach Erasmus + może trwać od 2-12 miesięcy. Wyjazd  odbywa się do zagranicznych instytucji, np. przedsiębiorstwa / firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innych instytucji. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

Kandydaci na wyjazdy na praktyki rejestrują się on-line na stronie internetowej  w wyznaczonym terminie, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Projektów we właściwym dziekanacie.  

Studenci posiadający certyfikat językowy  oraz dodatkowe osiągnięcia czy kwalifikacje, mogą uzyskać wyższą punktację załączając skany właściwych dokumentów do formularza on-line przy rejestracji.

W ciągu roku akademickiego przewidywane są co najmniej dwa odrębne terminy rekrutacji na praktyki:
- w PAŹDZIERNIKU/ LISTOPADZIE dla doktorantów i przyszłych absolwentów - studentów kończących studia w połowie roku akademickiego (termin realizacji wyjazdu w ciągu całego roku akademickiego)
- w LUTYM dla  studentów i przyszłych absolwentów - studentów kończących studia w czerwcu (termin realizacji wyjazdu w okresie letnim).     

Egzamin z wybranego języka obcego składający się z części ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych. Językami, z których będą  organizowane egzaminy są: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski.

Certyfikat językowy (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata) z oceną dobrą lub wyższą, potwierdzający znajomość  języka obcego na poziomie co najmniej B2, po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do uzyskania przez  kandydata maksymalnej liczby punktów. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu językowego mniejszej liczby punktów niż 5 na 10 dyskwalifikuje kandydata.   

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka obcego – max 10 punktów,
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24 (1 punkt)
3,25 - 3,49 (2 punkty)
3,5 -3,69  (3 punkty)
3,7 - 3,99 (4 punkty)
4,0 - 4,24 (5 punktów)
4,25 - 4,49 (6 punktów)
4,5 - 4,74 (7 punktów)
4,75 – 5,0 (8 punktów)

- w przypadku DOKTORANTÓW (zamiast średniej ocen z ostatniego semestru) - list motywacyjny - max 5 punktów

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Lista rezerwowa obejmuje kandydatów którzy  pozytywnie zdali egzamin języka obcego,  jednak  ich średnia ocen jest  mniejsza niż 4 punkty

Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Projektów pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy MIędzynarodowej składane w Dziale Projektów  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy MIędzynarodowej jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.

W przypadku dostępności środków zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja.

 Każdy uczestnik zakwalifikowany na praktyki w ramach programu Erasmus+  przed wyjazdem jest zobowiązany:

- zaliczyć poprzedni semestr przed realizacją praktyki (w przypadku absolwenta obronić pracę dyplomową, magisterską),

- uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu Learning Agreement for Traineeship (wyjeżdżający - instytucja przyjmująca – uczelnia)

- złożyć w Dziale Projektów inne wymagane przed wyjazdem dokumenty (zaakceptowane przez Dziekana podanie o wyjazd na praktykę, kopia ubezpieczenia, nr rachunku bankowego)
- podpisać umowę pomiędzy praktykantem (studentem/doktorantem/ absolwentem) a UPP.