PRZED WYJAZDEM / BEFORE MOBILITY

Przed wyjazdem należy

 • dostarczyć do Biura Erasmus+ dokumentów potwierdzających przyjęcie przez uczelnie zagraniczną i akceptację Learning agreement oraz ubezpieczenia się (OC, NW i koszty leczenia szpitalnego);
 • przesłać e mailem dane bankowe, na które zostanie przekazane stypendium
 • wypełnić test językowy OLS
 • przedłożyć oświadczenie dot. COVID-19

W trakcie wyjazdu należy:

 • przesłać mailem skan Confirmation of Attendance w ciągu 1 tygodnia od daty rozpoczęcia zajęć
 • uzgodnić z Koordynatorem Wydziałowym i uczelnią zagraniczną ostateczny Learning agreement i przesłać go wraz z podpisami wszystkich stron do Biura Erasmus+ w ciągu 1 miesiąca od daty przyjazdu do uczelni zagranicznej;
 • w przypadku uzyskania wyniku niższego niż B1 z testu językowego OLS – aktywnie użytkować licencję na kurs językowy OLS;
 • w przypadku chęci przedłużenia pobytu na semestr letni – złożyć do Dziekana odpowiedniego wniosku wraz z nowym Learning agreement, a po uzyskaniu podpisów Koordynatora Wydziałowego i Promotora (jeśli dotyczy) do Biura Erasmus+ w terminie do 31 grudnia 2021;
 • w przypadku zaistnienia sytuacji zwanej „siłą wyższą” i niemożności dalszego realizowania studiów
  w uczelni zagranicznej w czasie określonym umową  – natychmiast zgłosić taką sytuację do Biura Erasmus+  w formie pisemnej;
 • w przypadku konieczności przedłużenia pobytu niż przewidziano podpisaną umową - zgłosić nową datę zakończenia zajęć nie później niż 2 tygodnie przed datą końcową z umowy.i podpisać aneks wydłużający pobyt.