PRAKTYKI rejestracja dla przyszłych absolwentów kończących studia w czerwcu 2021/ TRAINEESHIPS for students who finish study in June 2021

OFERTA DLA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW – STUDENTÓW  KOŃCZĄCYCH STUDIA
W CZERWCU 2021

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
W TERMINIE CZERWIEC 2021 – WRZESIEŃ 2021

 

 

Przyszłych Absolwentów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w roku akademickim 2020/21  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 1 do 28 lutego 2021.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / submit form

 

RECENT GRADUATE (STUDENTS WHO FINISH STUDY IN JUNE 2021) TRAINEESHIPS
IN THE ACADEMIC YEAR 2020/2021
POSSIBLE MOBILITY  JUNE 2021 - SEPTEMBER 2021
(EXCHANGE FOR 2 OR 3 MONTHS)

 

We would like to inform  students who soon will be GRADUATE  interested in TRAINEESHIPS during academic year 2020/21 that registration online is open from February 1st to February 28th 2021.

 

BEFORE YOU START TO COMPLETE THE REGISTRATION FORM, PLEASE PREPARE SCAN OF THE DOCUMENTS CONFIRMING YOUR ADDITIONAL COMPETENCES/ ACTIVITIES.

 

Recent graduate students who have a language certificate (but not a certificate from a language school about the course) at a level of min. B2 with a grade 4.0 or higher, not older than 3 years, should enclose its full scan, including the scale of grades. The certificate allows to get the maximum grade from a qualifying exam in a given foreign language.

 

Additional points can be obtained by attaching certificates of activity in scientific associations, student organizations, participation in scientific conferences and other activities related to the field of study (max. 3 attachments, where one attachment is one activity).