Pracownicy

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELU SZKOLENIOWYM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Wymiana pracowników może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym UPP Wydziału, którego dotyczy projekt.

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podwyższającym kompetencje pracownika i wymiana doświadczeń z pracownikami na podobnym stanowisku z uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które będą realizowane w uczelni partnerskiej  – program szkolenia (Agreement for Staff Mobility for Training). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu szkolenia są: zakładane cele szkolenia, sposób realizacji oraz oczekiwane rezultaty.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program szkolenia oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu udziału w szkoleniu. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

Pobyt pracownika w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie formalnego czasu trwania projektu. Okres pobytu pracownika w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych.

Przekazanie wsparcia finansowego pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznawane jest na 5 dni roboczych oraz na 2 dodatkowe dni przeznaczone na podróż. Ryczałt na koszty podróży jest przyznawany w wysokości wyliczonej wg kalkulatora odległości.

Pracownik jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Pracownik jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Po powrocie z uczelni zagranicznej pracownik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).