Nauczyciele/ kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja
University of British Columbia, Vancouver, Kanada
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina
East Carolina University, Greenville, USA

 

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym UPP Wydziału, którego dotyczy projekt.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie formalnego czasu trwania projektu. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznawane jest na 5 dni roboczych oraz na 2 dodatkowe dni przeznaczone na podróż. Ryczałt na koszty podróży jest przyznawany w wysokości wyliczonej wg kalkulatora odległości.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).