Kraje trzecie

Współpraca z krajami partnerskimi (projekt KA107).

W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników nie tylko z krajami programu lecz również z krajami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego uczelnia musi złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować takie rodzaje mobilności jak:

  • przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej;
  • przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;
  • przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

 

Wnioski o finansowanie projektu współpracy z krajami partnerskimi na dany rok akademicki składane są raz w roku (najczęściej na początku lutego) do polskiej Agencji Narodowej Programu Erasmus+. Podstawą wniosku jest szczegółowe udzielenie odpowiedzi na 4 pytania jakościowe opracowywane odrębnie dla każdego kraju partnerskiego. Jednostki UPP zainteresowane współpracą w ramach projektów KA107 są zobowiązane do przygotowania informacji pozwalających opracować wniosek od strony merytorycznej.

F. Aspekty jakościowe
F.1.1. Znaczenie/adekwatność strategii

Prosimy wyjaśnić, w jakim stopniu planowany projekt mobilnościowy wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia uczestniczących w nim instytucji szkolnictwa wyższego zarówno w kraju programu, jak i w kraju partnerskim (znaczenie/adekwatność projektu dla strategii umiędzynarodowienia). Prosimy uzasadnić proponowane typy mobilności (studentów i/lub pracowników). Prosimy podać listę uczelni z kraju partnerskiego.

F. 1.2. Jakość ustaleń dotyczących współpracy

Prosimy szczegółowo opisać wcześniejsze doświadczenia wynikające z udziału w podobnych projektach z uczelniami z danego kraju partnerskiego - jeśli taka współpraca miała miejsce, oraz wyjaśnić, jak w przypadku planowanego projektu zostaną określone w umowie międzyinstytucjonalnej role, zadania i odpowiedzialność organizacji uczestniczących w projekcie

1.3. Jakość planu działania i jego realizacji

Prosimy przedstawić etapy projektu mobilnościowego i podsumować, w jaki sposób uczestniczące organizacje planują prowadzić selekcję uczestników, zapewnić dla nich wsparcie oraz zapewnić uznawanie ich okresów mobilności (szczególnie w kraju partnerskim).

F. 1.4. Wpływ projektu oraz rozpowszechnianie rezultatów

Prosimy wyjaśnić, jaki będzie wpływ planowanego projektu mobilnościowego na uczestników, organizację wnioskującą i organizacje partnerskie w kontekście lokalnym, regionalnym i krajowym. Prosimy opisać działania, jakie zostaną podjęte w celu rozpowszechnienia rezultatów projektu na wydziale, w całej instytucji i ewentualnie poza nią, zarówno w kraju programu, jak i w krajach partnerskich.

Jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zainteresowane podjęciem współpracy z uczelniami z krajów partnerskich w ramach akcji KA107 proszone są o kontakt z Działem Projektów najpóźniej do 15 stycznia danego roku, w którym zamierzają wnioskować o finansowanie.

 

Aby móc realizować projekt, uczelnia z kraju partnerskiego musi zobowiązać się do przestrzegania standardów jakościowych obowiązujących w programie Erasmus+ poprzez podpisanie umowy o współpracy z uczelnią polską (UPP). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako uczelnia polska (kraj programu) wnioskuje o środki na wypłaty stypendiów dla wszystkich uczestników mobilności (wyjeżdżających i przyjeżdżających) oraz odpowiada za jakościową realizację projektu wymiany, w tym również za przestrzeganie wymogów Karty Erasmusa przez uczelnie partnerskie KA107.

Budżet na wymianę studentów i pracowników z krajami partnerskimi jest znacznie ograniczony w porównaniu z budżetem przeznaczonym na mobilność z krajami programu (projekt KA103). Mobilność KA107 podlega ponadto określonym zasadom formalno-finansowych i realizowana jest w bardziej usztywniony sposób, niż ma to miejsce w ramach akcji KA103 (np. brak możliwości swobodnego przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi krajami).

Stawki stosowane w projektach z krajami partnerskimi:

kierunek i rodzaj mobilności wsparcie indywidualne ryczałt na podróż
przyjazdy studentów z krajów partnerskich do Polski 800 EUR / miesiąc wg kalkulatora odległości*
wyjazdy studentów z Polski do krajów partnerskich 700 EUR / miesiąc wg kalkulatora odległości*
przyjazdy pracowników z krajów partnerskich do Polski 140 EUR / dzień wg kalkulatora odległości*
wyjazdy pracowników z Polski do krajów partnerskich 180 EUR / dzień wg kalkulatora odległości*

* https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Aktualnie realizowane projekty z krajami partnerskimi: 

Projekt na rok akademicki 2018/19 i 2019/20 (umowa 36 miesięczna 1.06.2018- 31.05.2021)

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

 

Projekt na rok akademicki 2019/20 i 2020/21 i 2021/2022 (umowa 36 miesięczna 1.08.2019- 31.07.2022)

Kraje partnerskie: KANADA, UKRAINA, USA

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Wydział Leśny i Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
East Carolina University, Greenville, USA

 

Zakończone projekty z krajami partnerskimi:

Projekt na rok akademicki 2016/17 i 2017/18 (umowa 26 miesięczna 1.06.2016 - 31.07.2018)

Kraje partnerskie: AZERBEJDŻAN, GRUZJA

Wydział Leśny
Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

Projekt na rok akademicki 2017/18 i 2018/19 (umowa 26 miesięczna 1.06.2017 - 31.07.2019)

Kraje partnerskie: BOŚNIA I HERCEGOWINA, ROSJA, SERBIA, UKRAINA

Wydział Leśny
University of Sarajevo, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina
Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkuck, Rosja
University of Belgrade, Belgrad, Serbia

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT), Odessa, Ukraina

Wydział Technologii Drewna
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poltava State Agrarian Academy (PSAA), Połtawa, Ukraina