Kraje partnerskie

PROGRAM STUDIÓW

Uczelnia partnerska

Link do listy kursów

University of Sarajevo / BOŚNIA I HERCEGOWINA

 

Irkutsk State Agrarian University named
after A. A. Ezhevsky / ROSJA

 

University of Belgrade /SERBIA

 

DOKUMENTY

Learning Agreement for studies (LA)

Porozumienie o programie zajęć/ Learning Agreement for studies (LA) jest podstawą do realizowania studiów w zagranicznej uczelni. Student jest poinformowany przed wyjazdem o pojawiających się różnicach programowych. Pisemnie określa się wykaz różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia. Wzór LA dostępny jest na stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement. Zmiana ta powinna zostać dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Dokument i jego zmiany akceptuje Koordynator Wydziałowy.

Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne):

projekt na lata 2018-2020: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

projekt na lata 2019 -2021: 7 x 180 EUR = 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt  (wg kalkulatora odległości):

Kraj docelowy

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

Azerbejdżan

360 EUR

Gruzja

360 EUR

Kanada 1500 EUR
USA 820 EUR
Ukraina 275 EUR

 

Podstawą do wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy pomiędzy nauczycielem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH  W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan Wydziału realizującego projekt, a także Dział Współpracy z Zagranicą.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program szkolenia (skan Staff mobility for Training agreement) oraz znajomość języka obcego (oświadczenie pracownika o znajomości języka na poziomie B2) stanowią podstawę kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną pracowników zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy pracownicy, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekaże wybranej uczelni przyjmującej listę zakwalifikowanych osób. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu osób zakwalifikowanych przez UPP podejmuje instytucja przyjmująca. Od decyzji instytucji przyjmującej nie przysługuje odwołanie.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan Wydziału z którym realizowany jest projekt.

 

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania (skan Staff mobility for Teaching agreement) oraz znajomość języka obcego (oświadczenie pracownika o znajomości języka na poziomie B2) stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna przygotuje listę główną nauczycieli zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy nauczyciele, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekaże wybranej uczelni przyjmującej listę zakwalifikowanych osób. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu osób zakwalifikowanych przez UPP podejmuje instytucja przyjmująca. Od decyzji instytucji przyjmującej nie przysługuje odwołanie.

Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
 

Aktualnie w ramach realizowanych projektów KA107 (2018-2020 oraz 2019-2021) nie przewiduje sie wjazdów studentów do krajów partnerskich.

 

Planowana mobilność

Planowana mobilność pracowników w realizowanych projektach:
na lata 2018-2020 (Azerbejdżan, Gruzja)
na lata 2019 -2021 (Kanada, USA, Ukraina)

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

GeorgianTechnical University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WTD

Ukrainian National Forestry University

1

1260+ 275 =
1535 EUR

 

Planowana mobilność

Planowana mobilność nauczycieli w realizowanych projektach
na lata 2018-2020 (Azerbejdżan, Gruzja)
na lata 2019 -2021 (Kanada, USA, Ukraina)

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

GeorgianTechnical University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WMWNZ

University of British Columbia

1

1260+ 1500=
2760 EUR

WNoŻiŻ

East Carolina University

1

1260 + 820 =
2080 EUR

WTD

Ukrainian National Forestry University

1

1260+ 275=
1535 EUR

 

Zasady kwalifikacji - STUDIA kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107).

 

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Wydziałowi Koordynatorzy Erasmus+, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka angielskiego  na poziomie B1 i zgodna z wymogami uczelni przyjmującej. Znajomość języka rosyjskiego jest dodatkowym atutem.

Kandydaci na wyjazdy na studia rejestrują się on-line na stronie internetowej, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Współpracy z Zagranicą w dziekanacie.               

Egzamin z języka angielskiego składający się z części pisemnej i ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych (SJO).

Certyfikat (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata,  potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza on-line przy rejestracji. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu (pisemny i ustny) mniejszej liczby punktów niż 5 na 10 dyskwalifikuje kandydata.   

Kwalifikacja zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie uzyskanego wyniku z egzaminu językowego, średniej ocen oraz przyznanych punktów za dodatkową aktywność studenta oraz znajomości języka rosyjskiego.

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka angielskiego – max 10 punktów,
- znajomość języka rosyjskiego – max 1 punkt
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24   (1 punkt)
3,25 - 3,49   (2 punkty)
3,5 -3,69   (3 punkty)
3,7 - 3,99   (4 punkty)
4,0 - 4,24   (5 punktów
4,25 - 4,49   (6 punktów)
4,5 - 4,74  (7 punktów)
4,75 – 5,0  (8 punktów)

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.

Aktualnie w ramach realizowanych projektów KA107 (2018-2020 oraz 2019-2021) nie przewiduje sie wjazdów studentów do krajów partnerskich.

Nauczyciele/ kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja
University of British Columbia, Vancouver, Kanada
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina
East Carolina University, Greenville, USA

 

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym UPP Wydziału, którego dotyczy projekt.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie formalnego czasu trwania projektu. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznawane jest na 5 dni roboczych oraz na 2 dodatkowe dni przeznaczone na podróż. Ryczałt na koszty podróży jest przyznawany w wysokości wyliczonej wg kalkulatora odległości.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).

Strony

Subskrybuj RSS - Kraje partnerskie