Kraje partnerskie

PROGRAM STUDIÓW

Uczelnia partnerska

Link do listy kursów

University of Sarajevo / BOŚNIA I HERCEGOWINA

 

Irkutsk State Agrarian University named
after A. A. Ezhevsky / ROSJA

 

University of Belgrade /SERBIA

 

DOKUMENTY

Learning Agreement for studies (LA)

Porozumienie o programie zajęć/ Learning Agreement for studies (LA) jest podstawą do realizowania studiów w zagranicznej uczelni. Student jest poinformowany przed wyjazdem o pojawiających się różnicach programowych. Pisemnie określa się wykaz różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia. Wzór LA dostępny jest na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement. Zmiana ta powinna zostać dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Dokument i jego zmiany akceptuje Koordynator Wydziałowy.

Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Nauczyciele wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne):

projekt na lata 2017-2019: 7 x 160 EUR= 1120 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

projekt na lata 2018-2020: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt  (wg kalkulatora odległości):

Kraj docelowy

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

Azerbejdżan

360 EUR

Gruzja

360 EUR

Bośnia i Hercegowina 275 EUR
Rosja 820 EUR
Serbia 275 EUR
Ukraina 275 EUR

 

Podstawą do wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy pomiędzy nauczycielem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH  W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan Wydziału realizującego projekt, a także Dział Współpracy z Zagranicą.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program szkolenia (skan Staff mobility for Training agreement) oraz znajomość języka obcego (oświadczenie pracownika o znajomości języka na poziomie B2) stanowią podstawę kwalifikacji pracownika na wyjazd w celach szkoleniowych.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną pracowników zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy pracownicy, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekaże wybranej uczelni przyjmującej listę zakwalifikowanych osób. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu osób zakwalifikowanych przez UPP podejmuje instytucja przyjmująca. Od decyzji instytucji przyjmującej nie przysługuje odwołanie.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  powołuje się Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Dziekan Wydziału z którym realizowany jest projekt.

 

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania (skan Staff mobility for Teaching agreement) oraz znajomość języka obcego (oświadczenie pracownika o znajomości języka na poziomie B2) stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna przygotuje listę główną nauczycieli zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy nauczyciele, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane osobom z listy rezerwowej.

Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekaże wybranej uczelni przyjmującej listę zakwalifikowanych osób. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu osób zakwalifikowanych przez UPP podejmuje instytucja przyjmująca. Od decyzji instytucji przyjmującej nie przysługuje odwołanie.

Rekrutacja - STUDIA kraje partnerskie

REKRUTACJA NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2018/19 (wyjazd na semestr letni)

Nadzór nad realizacją programu sprawuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W celu przeprowadzenia kwalifikacji,  Prorektor  powołuje Komisję Kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+, Koordynator Erasmus+ Wydziału Leśnego, Koordynator Projektu KA107, wybrani pracownicy Studium Języków Obcych (lektorzy języka angielskiego i rosyjskiego).

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen (z ostatniego zaliczonego semestru) oraz znajomość języka angielskiego  na poziomie B1 i zgodna z wymogami uczelni przyjmującej. Znajomość języka rosyjskiego jest dodatkowym atutem.

Kandydaci na wyjazdy na studia rejestrują się on-line na stronie internetowej  w terminie 23 października do 4 listopada  2018, podając średnią za ostatni zaliczony semestr, która jest weryfikowana przez Dział Współpracy z Zagranicą w dziekanacie.               

Egzamin z języka angielskiego składający się z części pisemnej i ustnej  przeprowadza Studium Języków Obcych (SJO) w listopadzie 2018. Osoby znające język rosyjski mogą ubiegać się o wydanie przez SJO zaświadczenia o jego znajomości (z podaniem poziomu).

Certyfikat (wystawiony przez uprawnioną instytucję po zdaniu państwowego egzaminu) z oceną dobrą lub wyższą, nie starszy niż 3 lata,  potwierdzający znajomość  języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 po weryfikacji przez komisję  może być podstawą do zwolnienia kandydata z pisemnej części egzaminu językowego i przyznania za nią maksymalnej liczby punktów. Skan całego certyfikatu należy dołączyć do formularza on-line przy rejestracji. Zaświadczenia ze szkół językowych lub certyfikaty o zrealizowanym kursie językowym nie będą uznawane.

Uzyskanie z egzaminu (pisemny i ustny) mniejszej liczby punktów niż 5 na 10   dyskwalifikuje kandydata.   

Kwalifikacja zgłoszonych kandydatów odbywa się na podstawie uzyskanego wyniku z egzaminu językowego, średniej ocen oraz przyznanych punktów za dodatkową aktywność studenta oraz znajomości języka rosyjskiego.

O miejscu  na  liście rankingowej decyduje całkowita liczba punktów zebrana przez kandydata  na  którą składa się:
- znajomość  języka angielskiego – max 10 punktów,
- znajomość języka rosyjskiego – max 1 punkt
- potwierdzona przez dziekanat średnia ocen z ostatniego  zaliczonego semestru  - max 8 punktów

3,0 - 3,24   (1 punkt)
3,25 - 3,49   (2 punkty)
3,5 -3,69   (3 punkty)
3,7 - 3,99   (4 punkty)
4,0 - 4,24   (5 punktów
4,25 - 4,49   (6 punktów)
4,5 - 4,74  (7 punktów)
4,75 – 5,0  (8 punktów)

- ponadprzeciętna aktywność kandydata potwierdzona stosowanymi dokumentami  (działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich; udział w konferencjach; wolontariat itp.) - max 3 punkty

Studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w programie mogą być traktowani priorytetowo w kwalifikacji na wyjazdy w ramach Erasmus+.

Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Komisja Kwalifikacyjna Erasmus+ przygotuje listę główną studentów zakwalifikowanych do wymiany oraz listę rezerwową.  Na podstawie protokołu Komisji wszyscy studenci, biorący udział w rekrutacji zostaną poinformowani przez Dział Współpracy z Zagranicą  pocztą elektroniczną o wynikach  rekrutacji.  

Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą składane w Dziale Współpracy z Zagranicą  w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania  informacji  drogą  elektroniczną. Decyzja Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jest ostateczna.

W przypadku rezygnacji kandydatów z listy głównej, zwalniane miejsca będą przyznawane studentom z listy rezerwowej wg liczby uzyskanych punktów.

Planowana mobilność

Planowana mobilność pracowników w realizowanych projektach:
na lata 2017-19 (Bośnia i Hercegowina, Rosja, Serbia, Ukraina)
na lata 2018-2020 (Azerbejdżan, Gruzja)

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

GeorgianTechnical University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

University of Sarajevo

1

1120+ 275=
1395 EUR

WL

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky

2

1120 + 820 =
1940 EUR

WL

University of Belgrade

1

1120+ 275=
1395 EUR

WNoŻiŻ

Odessa National Academy of Food Technologies

1

1120+ 275=
1395 EUR

WTD

Ukrainian National Forestry University

0

0

WES

Poltava State Agrarian Academy

0

0

Planowana mobilność

Planowana mobilność nauczycieli w realizowanych projektach
na lata 2017-19 (Bośnia i Hercegowina, Rosja, Serbia, Ukraina)
na lata 2018-2020 (Azerbejdżan, Gruzja)

Wydział

Uczelnia partnerska

Liczba wyjazdów

Kwota na 1 os

WL

Azerbaijan State Agricultural University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

GeorgianTechnical University

1

1260+ 360 =
1620 EUR

WL

University of Sarajevo

2

1120+ 275=
1395 EUR

WL

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky

3

1120 + 820 =
1940 EUR

WL

University of Belgrade

3

1120+ 275=
1395 EUR

WNoŻiŻ

Odessa National Academy of Food Technologies

1

1120+ 275=
1395 EUR

WTD

Ukrainian National Forestry University

1

1120+ 275=
1395 EUR

WES

Poltava State Agrarian Academy

1

1120+ 275=
1395 EUR

Zasady kwalifikacji - STUDIA kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Warunki wyjazdu.

 • O wyjazd mogą się ubiegać tylko studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będący na studiach drugiego stopnia, znający dobrze język angielski, którzy w momencie wyjazdu nie przebywają na urlopie dziekańskim, naukowym czy zdrowotnym.
 • Nabór na wyjazdy odbędzie się w terminie 25.10 - 8.11.2018 zgodnie z zasadami kwalifikacji udostępnionymi na stronie internetowej.
 • Wyjazd będzie realizowany tylko w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 (max 5 miesięcy bez możliwości przedłużenia).
 • Wyjazd  może być realizowany w jednej z uczelni partnerskich:
 • Uczelnia partnerska

  Liczba miejsc

  Kwota na 1 os

  University of Sarajevo

  2

  650 EUR/ miesiąc +
  275 EUR ryczałt na podróż

  Irkutsk State Agrarian University named after
  A. A. Ezhevsky

  2

  650 EUR/ miesiąc +
   + 820 EUR ryczałt na podróż

  University of Belgrade

  2

  650 EUR/ miesiąc +
  275 EUR ryczałt na podróż

 

 • Czas pobytu na będzie wliczany do kapitału mobilności na danym poziomie studiów.
 • Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej  pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement for Studies czyli porozumienia o programie zajęć).
 • Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce i zachowuje m.in. nabyte przed wyjazdem prawa do stypendiów krajowych: np. socjalnego).
 • Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.).
 • Wyjeżdżający studenci otrzymają stypendium (wsparcie indywidualne) wg należnej stawki na miesiąc oraz jednorazowo ryczałt na podróż w zależności od odległości.

 

Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani do danej uczelni przygotowują dokumenty aplikacyjne zgodnie z instrukcją przekazaną z tej uczelni, m.in.:

 • dokument aplikacyjny (jeśli jest wymagany)
 • Learning agreement – program studiów do realizacji
 • Transcript of Records – wykaz ocen uzyskanych w UPP
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską

W przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami.

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych.

Dwa komplety podpisanych dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą w wyznaczonym terminie.

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje z UP w Poznaniu umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ (KA107).

Learning Agreement for studies (LA)

Porozumienie o programie zajęć/ Learning Agreement for studies (LA) jest podstawą do realizowania studiów w zagranicznej uczelni. Student jest poinformowany przed wyjazdem o pojawiających się różnicach programowych. Pisemnie określa się wykaz różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia. Wzór LA dostępny jest na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement. Zmiana ta powinna zostać dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Dokument i jego zmiany akceptuje Koordynator Wydziałowy.

Realizacja wyjazdu

Wyjazdy studentów  są realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19
Studenci, którzy zakwalifikowani zostali na wyjazd w ramach programu, ale nie zaliczyli semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskali warunkowe zaliczenie semestru tracą prawo do realizacji wyjazdu w ramach Programu.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów realizowanych za granicą na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UPP w okresie realizacji wyjazdu.

Uznanie/ rozliczenie wyjazdu

Wyjazd uznaje się za zrealizowany po przedłożeniu do DWZ wymaganych dokumentów (Learning agreement oraz Transcript of Records, Confirmation of attendance) potwierdzających zrealizowanie programu studiów i uzyskanie satysfakcjonujących wyników i punktów ECTS.

Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie na wyjazd.

 

Nauczyciele/ kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI W LATACH AKADEMICKICH 2016/17 I 2017/18

Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja

Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym UPP na Wydziale Leśnym.

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej  – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program nauczania oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2016 a 30 maja 2018. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznawane jest na 5 dni roboczych oraz na 2 dodatkowe dni przeznaczone na podróż. Ryczałt na koszty podróży jest przyznawany w wysokości wyliczonej wg kalkulatora odległości.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).

Strony

Subskrybuj RSS - Kraje partnerskie