Strefa studenta

Dokumenty dla studentów

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki 2019/2020 oraz 2020/2021

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA, AKTUALNIE MOŻLIWE SĄ WYJAZDY NA PRAKTYKI FINANSOWANE Z DWÓCH ODRĘBNYCH PROJEKTÓW:
1. z roku akademickiego 2019/2020 (osoby zakwalifikowane w listopadzie 2019 oraz w kwietniu 2020)
2. z roku akademickiego 2020/2021 (w trakcie procedowania)

Finansowanie wyjazdów na praktyki

1. Pobyt praktykanta w instytucji przyjmującej może trwać  minimum 2 miesiące a maksimum 3 miesiące oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy
a) 1 czerwca  2019 a 31 maja 2021 (dla projektu 2019/20)
b) 1 czerwca 2020 a 30 września 2021 (dla projektu 2020/2021)

2. Wysokość przyznanych środków UPP na wyjazdy na studia (SMP) wynosi 66 000 EUR (2019/2020) oraz 78.300 EUR (2020/2021).

3. UPP gwarantuje wypłatę stypendium za okres mobilności maksymalnie 90 dni. Stypendia wypłacane są w EUR.

4. Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana zgodnie z zasadami  wykorzystania środków finansowych określonymi w umowie pomiędzy Uczelnią, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które student faktycznie ponosi w trakcie praktyki za granicą.

5. Wysokość stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki nie podlegają zmianom.

Tabela A. Stawki miesięcznego stypendium Programu Erasmus+ na wyjazdy na praktyki do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

Grupa - kraje grant 2019/20 grant 2020/21
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600 €  620 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550 € 600 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 500 € 550 €

 

6. Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres praktyki za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.

7. Finansowanie wyjazdów na praktyki osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

7.1. Wysokość środków przyznanych UPP z projektu PO WER w roku 2019/20 wynosi 140.190 PLN, a w roku 2020/2021 wynosi 96.696 PLN. Stypendia wypłacane są w PLN.

7.2 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej, zakwalifikowane na wyjazd w programie Erasmus+ 2019/2020 lub 2020/2021 z potwierdzonym przez Dział Studiów i Spraw Studenckich prawem do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymują z budżetu PO WER wsparcie indywidualne  oraz dodatek socjalny. Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.

Tabela B. Stawki miesięcznego stypendium Programu PO WER na wyjazdy  na praktyki z dodatkiem socjalnym do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

Grupa - kraje 2019/2020 2020/2021
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2995 PLN 3069 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2781 PLN 2984 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2567 PLN 2771 PLN

 

7.3. Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na warunkach określonych w Regulaminie pomocy materialnej UPP dla studentów w semestrze/roku akademickim, w trakcie którego realizują praktykę w zagranicznej instytucji. Osoby, które rozpoczęły mobilność w terminie poprzedzającym wydanie decyzji dot. stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/21 otrzymają „dodatek socjalny” od początku podjęcia wyjazdu za granicę w przypadku, gdy posiadały prawo do  stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 i odpowiednio 2019.20.

7.4. O prawie do otrzymywania stypendium socjalnego lub o ubieganiu się o nie, student informuje Dział Projektów (DP) w trakcie kwalifikacji, a najpóźniej na 2 tygodnie przed podpisaniem umowy potwierdza stosownym zaświadczeniem.

7.5. Prawo do otrzymywania stypendium w odniesieniu do osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+ potwierdza Dział Studiów i Spraw Studenckich. Decyzja o prawie do otrzymania stypendium socjalnego będzie stanowiła podstawę  do podpisania umowy i finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

7.6. Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UPP w trakcie wyjazdu na praktykę z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

7.7. Jeżeli uczelnia pozwoli studentowi na przedłużenie wyjazdu na praktykę i zdecyduje o wypłacie wsparcia indywidualnego na przedłużony okres mobilności, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny.

7.8. Wszelkie kwestie nieuwzględnione  w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Miedzynarodowej po konsultacjach z Prorektorem ds. Studiów.

8. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę są finansowane z projektu PO WER.

8.1. Miesięczna stawka wsparcia indywidualnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez dodatku socjalnego) przedstawiona jest w tabeli C.

Tabela C. Stawki miesięcznego stypendium z Programu PO WER na wyjazdy  na praktykę dla osób niepełnosprawnych do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

Grupa - kraje 2019/2020 2020/2021
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2567 PLN 2643 PLN
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2353 PLN 2558 PLN
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2139 PLN 2345 PLN

8.2. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać dodatkowo o pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną. Wniosek składa się do DP, gdzie jest opiniowany przez komisję (Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+,  pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, pracownika Działu Studiów i pracownika DP). Zaopiniowany wniosek musi być przesłany do NA nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego za granicę. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych, które wyjeżdzający student musi dostarczyć do DP.

8.3. Kwota stypendium otrzymanego z funduszy PO WER będzie określona w umowie zawieranej przez studenta i uczelnię macierzystą w PLN i przekazywana na rachunek w PLN wskazany przez studenta. Zasady naliczania i rozliczania  kwoty wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym są takie same jak dla odbiorców wsparcia indywidualnego w programie Erasmus+. W uczelnianej dokumentacji programu Erasmus+ (oraz w systemie Mobility Tool+) wyjazdy te będą miały status wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.

 

9. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

10. Okres finansowania. Pobyt studenta na praktyce zagranicznej nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 3 miesiące, na ten czas Uczelnia gwarantuje finansowanie. Łączny okres pobytu za granicą jest każdorazowo wliczany do kapitału mobilności na danym stopniu studiów, który nie może przekroczyć 12 miesięcy.

11. Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

11.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+  lub PO WER zostanie wyliczona przez UPP na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Confirmation of Attendance).

11.2. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą związane z: obowiązkową obecnością studenta w instytucji przyjmującej, poświadczone w Confirmation of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu przez studenta w uczelni macierzystej co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Student zobowiązany jest złożyć mailowo wyjaśnienia dotyczące powodów przedłużenia czasu praktyki. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania praktyki zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych. W przypadku braku środków finansowych  lub niezgłoszenia faktu dłuższego pobytu wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

11.3. Zmiana okresu pobytu za granicą powoduje konieczność uzupełnienia umowy w formie aneksu.

12. Zasady płatności.

12.1. Dofinansowanie będzie wypłacane studentom po otrzymaniu przez UPP środków z programu Erasmus+ oraz funduszy PO WER.

12.2. Stypendium będzie wypłacone tylko przelewem na imienny rachunek bankowy studenta w walucie EUR lub PLN (stypendyści niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym).

12.3. Wypłacenie dofinansowania studentom wyjeżdżającym na praktyki będzie następowało w dwóch ratach:

A. pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o 100 EUR (lub 400 PLN dla wyjazdów finansowanych z PO WER). Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy, dostarczeniu wymaganych przez Dział Projektów dokumentów i wypełnieniu on-line początkowego testu językowego OLS.

B. druga rata wynikająca z różnicy pomiędzy końcową skalkulowaną kwotą (na podstawie Confirmation of Attendance), a wypłaconą pierwszą ratą. Wypłata nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w instytucji przyjmującej tj. Confirmation of Attendance, wypełnieniu ankiety (indywidualny raport uczestnika  on-line składany w systemie Mobility Tool+) oraz wypełnieniu on-line końcowego testu językowego OLS.

12.4. Student, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą zobowiązany jest dostarczyć wymagane przez UPP zaświadczenie potwierdzające pobyt w instytucji zagranicznej (Confirmation of Attendance) oraz wypełnić on-line ankietę (indywidualny raport uczestnika z wyjazdu w systemie Mobility Tool+) i końcowy test językowy OLS. Uczelnia ma 30 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu od daty otrzymanych dokumentów.

13. UPP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie trwania programu.

 

Warunki wyjazdu na PRAKTYKI

Zasady realizacji wyjazdów na praktyki zawodowe studentów i absolwentów w ramach programu ERASMUS+
 

1. W Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu realizowane są wyjazdy na praktykę z zachowaniem zasady dot. kapitału mobilności (kapitał mobilności: na każdym z trzech poziomów studiów student ma prawo skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie na studia i praktyki zawodowe do 12 miesięcy w ramach jednego poziomu studiów. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+.

2. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci (bez względu na posiadane obywatelstwo) studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych: 
I stopnia (licencjackich lub inżynierskich), po ukończeniu I roku studiów,
II stopnia (magisterskich),
III stopnia (doktoranckich).

3. Możliwość odbywania praktyk dotyczy także absolwentów uczelni, jednak rekrutacja musi odbywać się na ostatnim roku studiów. Praktyka zawodowa absolwenta musi się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia danego stopnia studiów (od obrony do zakończenia mobilności może upłynąć max. 12 miesięcy). Długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Wszystkie zasady zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące udziału w programie studentów stosują się również do absolwentów.

4. Termin realizowania praktyki:
- studenci: zaleca się okres wakacyjny, po ukończeniu semestru, tj. czerwiec –wrzesień; praktyka w trakcie roku akademickiego wiąże się z koniecznością uzyskania zgody dziekana na wyjazd – przyznanie studentowi Indywidualnej Organizacji Zajęć
- absolwenci i doktoranci: jest to termin dowolny pod warunkiem zakończenia w okresie trwania projektu, z którego wyjazd jest finansowany

Czas spędzony na praktyce w programie Erasmus + nie może się pokrywać z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+.

5. Praktyki mogą odbywać się tylko w krajach formalnie dopuszczonych do uczestnictwa w programie Erasmus+, są to: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Połnocna, Serbia..

6. W celu zrealizowania praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać do instytucji przyjmującej, którą samodzielnie znajdą lub skorzystać z ofert znajdujących się na stronie internetowej Programu.

7. Praca wykonywana w ramach praktyki musi być zbieżna z profilem studiów studenta.

8. Praktyki mogą odbywać się w zagranicznych instytucjach, np. przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit i w innych instytucjach. Nie można odbyć praktyk programu Erasmus+ w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani polskich placówkach dyplomatycznych za granicą. Jeśli praktyka zawodowa odbywa się w innej uczelni wyższej, uczelnia ta musi posiadać ważną Kartę Erasmusa (ECHE).

9. Student zakwalifikowany na wyjazd na praktykę zawodową w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:
- w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej musi być zarejestrowany jako student studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub trzeciego stopnia studiów, lub być absolwentem bezpośrednio po ukończeniu stopnia studiów,
- w momencie wyjazdu student musi mieć zaliczony przynajmniej pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (nie dotyczy absolwentów);
- w trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być urlopowany (nie dotyczy absolwentów) oraz musi mieć zaliczony semestr zimowy w danym roku akademickim.

10. Informacja o zrealizowaniu praktyki w ramach programu Erasmus+ zostanie odnotowana w Suplemencie do Dyplomu uczestnika lub w Europass (absolwenci).

11.Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, naukowe) do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na praktyce zagranicznej (nie dotyczy absolwentów). Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Program Erasmus+

 

O Programie Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Powyższe informację pochodzą ze strony www.erasmusplus.org.pl

UCZELNIE PARTNERSKIE /STUDENCI

Lista uczelni zagranicznych, do których można wyjechać na studia zmienia się, staramy się zwiększać oferowane kierunki wyjazdów. Załączony plik z tabelą uczelni partnerskich w tytule ma datę ostatniej aktualizacji.

Ze względu na mozliwość szerokiej interpretacji zakresu umowy "nauki rolnicze" prosimy o wnikliwe sprawdzenie na stronie internetowej uczelni zagranicznej jakie oferuje kierunki/ przedmioty do realizacji.
 

Dokumenty

Studenci zakwalifikowani przygotowują 3 komplety dokumentów aplikacyjnych do uczelni partnerskiej. Dokumenty powinny być pobrane ze strony uczelni partnerskiej i zawierać:

 • dokument aplikacyjny
 • Learning Agreement for Studies (LA)
 • Transcript of Records
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską,
 • w przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami. Wydrukowane i podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do Działu Projektów (DP)
 • zgłoszenie dotyczące zakwaterowania (jeśli dotyczy).

Dwa komplety dokumentów należy dostarczyć do Działu Projektów  w  okresie  gwarantującym ich terminowe wysłanie do uczelni partnerskiej. Termin składania dokumentów jest uzależniony od uczelni partnerskiej, dlatego należy wcześniej zapoznać się z warunkami przyjęcia, najczęściej dostępnymi na stronie internetowej danej uczelni.

Learning Agreement for Studies (LA) – porozumienie o programie zajęć musi zostać przygotowane w porozumieniu z Koordynatorem Wydziałowym i potwierdzone jego podpisem. LA jest podstawą do odbywania studiów za granicą, a student zostanie  poinformowany przed wyjazdem o różnicach programowych. Konieczne jest pisemne określenie różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia.

Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany uzgodnionego przed wyjazdem LA, jednak zmiana ta musi zostać dokonana najpóźniej w czasie jednego miesiąca od momentu rozpoczęcia studiów  na zagranicznej uczelni.

Transcript of Records – wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów na uczelni macierzystej zakończonych egzaminem bądź zaliczeniem na prawach egzaminu. Dokument wypełnia się w języku obcym, tłumaczenia nazw przedmiotów można uzyskać w dziekanacie lub TUTAJ. W dokumencie należy wpisać czas trwania przedmiotu (1 lub więcej semestrów), uzyskaną ocenę w skali polskiej, ocenę przeliczoną na skalę ECTS (informacja jak przeliczać na str 2 Transcriptu) oraz ilość uzyskanych za ten przedmiot punktów ECTS. Na każdej stronie, gdzie są wymienione zaliczone przedmioty powinien znaleźć się podpis Dziekana oraz pieczęć Uczelni (NIE dziekanatu  - pieczęć można uzyskać w DP).
Wzory dokumentów są dostępne w zakładce DO POBRANIA (górne menu).
Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnego listu akceptującego (podpisany LA) ze strony uczelni partnerskiej lub instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Umowa studenta z UPP - szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów ze stypendium socjalnym oraz niepełnosprawnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto i e mailem podać dane bankowe Działowi Projektów.
Ubezpieczenie - każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej. Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.

 

Strony

Subskrybuj RSS - Strefa studenta