Dokumenty

Studenci zakwalifikowani przygotowują 3 egzemplarze (podpisy oryginalne, nie skanowane) Learning Agreement for Traineeships, po jednym dla każdej ze stron (student, UPP, zagraniczna instytucja przyjmujaca). Po podpisaniu i uzyskaniu podpisu Koordynatora Wydziałowego, student wysyła samodzielnie skan do instytucjii przyjmującej, a po uzyskaniu akceptacji - do Działu Projektów (DP). Wyjeżdzjąc na praktykę student zabiera wszystkie 3 egzemplarze do oryginalnego podpisu przez stronę zagraniczną, która ma prawo do 1 egzemplarza, pozostałe dwa - przywozi do kraju, dzie 1 oddaje w DP.

 

Learning Agreement for Traineeships –  wyjeżdżający przy współpracy z Koordynatorem Wydziałowym wypełniają Learning agrement tabela A, który określa zadania do zrealizowania w czasie praktyki oraz ich powiązanie z kierunkiem studiów. Koordynator w tabeli B określa czy za zrealizowaną praktykę zostaną przyznane punkty ECTS lub czy praktyka zostanie tylko wpisana do suplementu do dyplomu lub Europass, a także określa warunki dot.ubezpieczenia.

Instytucja przyjmująca uzupełnia swoją część w tabeli C (The receiving organisation/enterprises), a zagraniczny opiekun praktykanta potwierdza to podpisem. Szczególnie istotne jest dokładne wypełnienie danych instytucji przyjmującej ze strony 1 Learning Agreement for Traineeships.

Pod tabelą C swoje podpisy składają: wyjeżdżający (trainee), Koordynator Wydziałowy jako Responsible person in the sending institution, a także zagraniczy opiekun praktyki jako Responsible person in Receiving instituton.

Wypełniając Learning agreement należy kliknąć w nagłówek tak, aby w prawym górnym rogu wpisać swoje nazwisko – dzięki temu na każdej stronie dokumentu będzie informacja kogo dokument dotyczy.

Realizacja wyjazdu może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez studenta pisemnej akceptacji (podpisany Learning Agreement for Traineeships) ze strony uczelni partnerskiej / instytucji zagranicznej oraz po podpisaniu indywidualnej umowy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Umowa studenta/doktoranta/absolwenta z UPP - szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w instytucji zagranicznej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.). Umowa musi zawierać pewne niezbędne elementy wynikające z zasad programu Erasmus+. Stypendium będzie przekazane studentowi na indywidualne konto bankowe prowadzone w EURO / lub w PLN (dla studentów niepełnosprawnych i ze stypendiu socjalnym), dlatego przed wyjazdem należy założyć takie konto i e mailem podać dane bankowe Działowi Projektów.

Ubezpieczenie - każdy stypendysta jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ (plastikowa karta EKUZ). Karta obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach NFZ. Przy wyjeździe np. do Turcji należy wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej. Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów Erasmusa+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, należy dowiedzieć się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w instytucji zagranicznej. Nie zapominajcie także o ubezpieczeniu bagażu na okres podróży.