DOKUMENTY/ DOCUMENTS

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu studiów czyli Learning Agreement for Study (LA). Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy wszystkimi stronami program zajęć, które mają zostać zrealizowane przez studenta w zagranicznej uczelni. Dokument najpierw podpisuje student, a zatwierdza go Koordynator Wydziałowy oraz przedstawiciel zagranicznej uczelni przyjmującej. Oprócz LA, uczelnie zagraniczne mogą wymagać także wypełnienia formularza aplikacyjnego właściwego dla danej uczelni (np. online).

Złożenie do Biura Erasmus+ kompletnego LA wraz z informacją o danych bankowych do konta w EUR, na które zostanie przelane wsparcie indywidualne, umożliwia podpisanie umowy uczelnia-student określającej zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżającego oraz termin ich wykonania. Przekazanie wsparcia finansowego wyjeżdżającemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków umowy.

Standardowo studenci nie otrzymują ryczałtu na podróż, jednak w przypadku spełnienia warunków green travel są uprawnieni do uzyskania 50 EUR na podróż. Warunkiem green travel to realizacja podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu. Przed podpisaniem umowy należy złożyć deklarację zrealizowania podróży green travel w obie strony. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie złożenie oświadczenia green travel udokumentowanego biletem autokarowym, kolejowym lub o realizacji podróży samochodem współdzielonym innymi osobami. Uczestnik mobilności, którego daty podróży, niezależnie od środka transportu, pokrywają się z datami rozpoczęcia i zakończenia mobilności wymienionymi w potwierdzeniu pobytu wydanym przez uczelnię przyjmującą, nie może otrzymać dofinansowania powiązane z opcją green travel.

Osoby, które spełniają kryteria ujęte w definicji "osób z mniejszymi szansami" czyli posiadające prawo do stypendium socjalnego w UPP lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 250 EUR/ miesiąc, składając stosowne dokumenty. Dokumenty powinny być dostarczone do Biura Erasmus+ przed podpisaniem umowy.

Studenci, którzy realizują mobilność w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni tego samego roku akademickiego i w tej samej uczelni. Zainteresowane osoby powinny złożyć stosowny wniosek do Dziekana swojego Wydziału do 31 grudnia 2022. Uczelnia jednak nie gwarantuje finansowania czasu przedłużanej mobilności - zależy to od dostępności środków.

Student jest zobowiązany dostarczenia do Biura Erasmus+ pisemnego potwierdzenia realizacji mobilności w podanym terminie (Confirmation of Attendance) w uczelni zagranicznej. Ponadto, po zakończeniu studiów uczestnik zobowiązany jest dostarczenia Transcript of Records czyli wykazu ocen zrealizowanych przedmiotów. Oceny są konwertowane na skalę polską przez Koordynatora Wydziałowego i przekazywane przez Biuro Erasmus+ do właściwego Dziekanatu do zaliczenia semestru.

Do pobrania:

  • Learning agreement for Study 2021/22
  • Dane bankowe do konta w EUR (PL/ ENG)
  • Wzór umowy uczelnia – student/doktorant/absolwent (PL/ENG) 2021/22
  • Wniosek o przedłużenie na semestr letni (PL/ ENG) 2021/22
  • Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Attendance) 2021/22
  • Deklaracja “green travel”przed wyjazdem 2021/22 (PL/ ENG)
  • Oświadczenie “green travel” po powrocie 2021/22 (PL/ ENG)