Aktualności

DZIEŃ ERASMUSA+ 2020 / ERASMUS+ DAY 2020

Każdego roku, pod koniec listopada (25 listopada – imieniny Erazma!) organizujemy uczelniane spotkanie informacyjne (Dzień Erasmusa+) dla osób zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+.

Finansowanie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Pracownicy wyjeżdżający w celach szkoleniowych otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości.

a) wysokość dofinansowania (wsparcie indywidualne):
projekt na lata 2018-2020: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),
projekt na lata 2019-2021: 7 x 180 EUR= 1260 EUR (5 dni pobytu + 2 dni  podróży),

b) wysokość dofinansowania na podróż – ryczałt  (wg kalkulatora odległości):

Kraj docelowy

Kwota (na podróż do i z miejsca docelowego)

Azerbejdżan

360 EUR

Gruzja

360 EUR

USA 820 EUR
Kanada 1500 EUR
Ukraina 275 EUR

 

Podstawą do wypłaty dofinansowania jest podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Okres pobytu pracownika w uczelni partnerskiej to 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt).

Pracownik nie może ubiegać się o inne dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie podobnych kosztów związanych z wyjazdem.

 

Finansowanie - STUDIA kraje partnerskie

DOFINANSOWANIE NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)

 

Studenci wyjeżdżający na studia otrzymują wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+ składające się ze wsparcia indywidualnego (stypendium) oraz ryczałtu na koszty podroży uzależnionego od odległości pomiędzy uczelniami współpracującymi wyliczonego wg kalkulatora odległości*.

Stawka na wsparcie indywidualne to 700 EUR/ miesiąc

* https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

Podstawą finansowania wyjazdu jest podpisanie umowy pomiędzy Studentem a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie.

Zakwalifikowany student z orzeczeniem o niepełnosprawności ma prawo ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe na koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, składanego przez studenta niepełnosprawnego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Zasady wnioskowania o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności dostępne są w zakładce STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI.

Pracownicy

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELU SZKOLENIOWYM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI

Wymiana pracowników może być realizowana wyłącznie z uczelnią, z którą UPP realizuje projekt KA107 (mobilności z krajami partnerskimi):

Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja
Ukrainian National Forestry University (UNFU), Lwów, Ukraina

Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym UPP Wydziału, którego dotyczy projekt.

Celem wyjazdu pracownika jest udział w szkoleniu podwyższającym kompetencje pracownika i wymiana doświadczeń z pracownikami na podobnym stanowisku z uczelni partnerskiej. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które będą realizowane w uczelni partnerskiej  – program szkolenia (Agreement for Staff Mobility for Training). Niezbędnymi elementami przedstawionego programu szkolenia są: zakładane cele szkolenia, sposób realizacji oraz oczekiwane rezultaty.

Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną program szkolenia oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu udziału w szkoleniu. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

Pobyt pracownika w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie formalnego czasu trwania projektu. Okres pobytu pracownika w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych.

Przekazanie wsparcia finansowego pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznawane jest na 5 dni roboczych oraz na 2 dodatkowe dni przeznaczone na podróż. Ryczałt na koszty podróży jest przyznawany w wysokości wyliczonej wg kalkulatora odległości.

Pracownik jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Pracownik jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej.

Po powrocie z uczelni zagranicznej pracownik jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line (link do ankiety zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy).

 

Dokumenty / wyjazdy nauczycieli

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych. Jeśli działanie dydaktyczne jest łączone ze szkoleniem, wówczas minimalna liczba to 4 godziny.

Tylko aktualny i podpisany  przez wyjeżdzającego i uczelnię partnerską program nauczania stanowi podstawę do ubiegania sią o dofinansowanie z Programu Erasmus+.

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa, określajaca zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżajacego okraz termin ich wykonania.

Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do Działu Projektów (DP) pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/ zaświadczeniu o zrealizowanym szkoleniu.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności