absolwenci 2021 2022 rejestracja na wyjazdy na praktyki / recent graduates 2021 2022 registration for traineeships mobility

Przyszłych absolwentów (studentów kończących studia w lutym 2022 lub czerwcu 2022)   zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI po zakończeniu studiów (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od ich ukończenia)  informujemy, że rejestracja online jest aktywna od 10 stycznia do 31 stycznia 2022.

Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego należy przygotować skany wymaganych dokumentów:
- list motywacyjny w języku angielskim, określający planowany program praktyki i oczekiwane rezultaty (dokument pdf)*
- skan certyfikatu językowego nie starszego niż 3 lata (dokument pdf)
- udokumentowane dodatkowe osiągnięcia (maksymalnie 3 zaświadczenia – każdy jako osobny dokument pdf) takie jak:
•    przynależność do koła naukowego (prezes: 1,5 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    udział w konferencji koła naukowego (nagroda 1,5 pkt)
•    przynależność do samorządu studenckiego (przewodniczący: 1 pkt; członek: 0,5 pkt)
•    pełniona funkcja starosty roku (0,5 pkt)
•    opieka nad studentami zagranicznymi (1 pkt) – zaświadczenie wydaje p. Aneta Dach (biuro Erasmus+) lub p. Monika Pennington (Dział Studiów)
•    reprezentowanie UPP w zawodach sportowych (0,5 pkt)
•    wolontariat (w UPP: 1 pkt; poza UPP: 0,5 pkt)
•    przynależność do ZPiT Łany (1 pkt)
 

* dokumenty obowiązkowe

(wyjazd na 2 miesiące, realizacja w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów, maksymalnie do 31 października 2023; miejsce praktyki absolwent znajduje samodzielnie; w czasie rejestracji trzeba być jeszcze studentem UPP; 4 MIEJSCA)

                                                                                                           ***
We would like to inform recent graduates (students graduating in February 2022 or June 2022) who are interested in going to the TRAINEESHIPS after graduation (maximum 12 months after graduation) that online registration is active from January 10 to January 31, 2022.

Before completing the registration form, you should prepare scans of the required documents:
- motivation letter in English, specifying the planned program and expected results (pdf document) *
- a scan of a language certificate not older than 3 years (pdf document)
- documented additional activities (maximum 3 certificates - each as a separate pdf document) such as:
•    membership of a student research group  (president: 1.5 points; member: 0.5 points)
•    participation in the conference of the student research group (award:1.5 points)
•    membership of the student government (chairperson: 1 point; member: 0.5 points)
•    function of the student leader of the year (0.5 points)
•    care for foreign students (1 point) - the certificate is issued by Mrs. Aneta Dach (Erasmus + Office) or Mrs. Monika Pennington (Office of Studies and Student Affairs)
•    representing the PULS in sports competitions (0.5 points)
•    volunteering (in the PULS: 1 point; outside the PULS: 0.5 points)
•    membership of University dance group ŁANY  (1 point)
 

* mandatory documents

(mobility for 2 months;  within 12 months of date of graduation, maximum until October 31, 2023; recent graduate have to find place of traineeships by her/himself; you have to be a last semester/academic year student of PULS during the registration; for 4 persons)