Warunki wyjazdu / NAUCZYCIELE

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA – Teaching Assignments).

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (I PRZEDŁUŻENIEM PROJEKTU Z 2019/20), AKTUALNIE MOŻLIWE SĄ WYJAZDY NAUCYCIELI FINANSOWANE Z  DWÓCH ODRĘBNYCH PROJEKTÓW:
1. z roku akademickiego 2019/2020 (osoby zakwalifikowane w listopadzie 2019)
2. z roku akademickiego 2020/2021 (osoby zakwalifikowane w grudniu 2020)

Finansowanie wyjazdów nauczycieli z wykładami

1. Pobyt nauczyciela w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy
a) 1 czerwca  2019 a 30 września 2021 (dla projektu 2019/20) - realizacja minimum 4 dni robocze
b) 1 czerwca 2020 a 30 września 2022 (dla projektu 2020/2021) -realizacja  minimum 5 dni roboczych

1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana wyłącznie z uczelnią posiadającą Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) ważną w roku akademickim 2020/21, z którą UPP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną przewidująca wymianę nauczycieli. Lista uczelni partnerskich jest stale aktualizowana, a dostępna jest na stronie http://erasmusplus.up.poznan.pl/pl/uczelnie-partnerskie-nauczyciele

2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać kryterium formalne: być pracownikiem dydaktycznym uczelni wysyłającej w stopniu co najmniej doktora (wyjątek stanowią nauczyciele zatrudnieni w Studium Języków Obcych).

3. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Od 2018 roku można łączyć działania w zakresie nauczania i szkolenia, które pozwolą pracownikom dydaktycznym rozwijać umiejętności pedagogiczne oraz w zakresie opracowywania programów nauczania.

4. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej – program nauczania (Agreement for Staff Mobility for Teaching. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

5. Potwierdzony przez uczelnię zagraniczną AKTUALNY dokument Agreement for Staff Mobility for Teaching oraz znajomość języka obcego stanowią podstawę kwalifikacji nauczyciela akademickiego na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. Zaleca się, aby wyjazdy te wpisywały się w plan podnoszenia kompetencji pracowników Uczelni.

 

6. Po zakończeniu kwalifikacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

7. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni zagranicznej musi być rozpoczęty i zakończony zgodnie z podanymi datami dot. danego projektu. Okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 4 lub 5 dni w trakcie jednego tygodnia roboczego (z wyłączeniem weekendu, świąt). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobyt krótszy (min. 2 dni z wyłączeniem czasu podróży przy zachowaniu wymaganej ilości godzin), a stosowne wyjaśnienie w tej sprawie powinno być skierowane do Koordynatora Uczelnianego przed wyjazdem. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych. Jeśli działanie dydaktyczne jest łączone ze szkoleniem, wówczas minimalna liczba to 4 godziny.

8. Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie zaliczki w € jako przelew na konto (zalecane – konto prowadzone w euro).

9. Wsparcie indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania) przyznawane jest na 4 lub 5 dni roboczych (w zależności od projektu), bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg stawek dziennych:

 

Grupa

Kraje należące do poszczególnych grup

Stawka € / dzień

Grupa 1

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180

Grupa 2

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160

Grupa 3

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140

 

10. Uczestnik otrzyma dodatkowo ryczałt na koszty podróży, a jego kwota uzależniona jest od odległości. Do obliczania odległości wykorzystuje się oficjalny kalkulator opracowany przez Komisję Europejską dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator

11. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony)

Odległość

Kwota

od 10 do 99 km:

20 € na uczestnika

od 100 do 499 km:

180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km:

275 € na uczestnika

od 2 000 do 2 999 km:

360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km:

530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km:

820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej:

1500 € na uczestnika

 

12. Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z uczelni przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Nie są wymagane rachunki za wyżywienie i noclegi. Rozliczeniem ryczałtu na koszty podróży będzie rzeczywiste odbycie przez uczestnika podróży, udokumentowane kartą pokładową, biletem autokarowym, kolejowym, innym środkiem transportu lub oświadczeniem o odbyciu podróży samochodem prywatnym.

13. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany przez uczelnię macierzystą do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE. Nauczyciel akademicki powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

14. Nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do Działu Projektów (DP) pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych/ zaświadczeniu o zrealizowanym szkoleniu.

15. Po powrocie z uczelni zagranicznej nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego raportu (on-line EU survey), do którego link zostanie przesłany automatycznie po zakończeniu mobilności na wskazany wcześniej adres mailowy. Uczestnik, który nie złoży raportu po zakończeniu wyjazdu zostanie zobowiązany przez UPP do pełnego zwrotu otrzymanego stypendium.

16. Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Projektów.

17. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2018, pozycja 2114. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie RCL http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2114/1.