Studenci / kraje partnerskie

ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓWW RAMACH  PROGRAMU ERASMUS+
MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107)
W ROKU AKADEMICKIM 2017/ 2018.

Warunki wyjazdu.

 • O wyjazd mogą się ubiegać tylko studenci Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będący na studiach drugiego stopnia, znający dobrze język angielski, którzy w momencie wyjazdu nie przebywają na urlopie dziekańskim, naukowym czy zdrowotnym.
 • Nabór na wyjazdy odbędzie się w terminie 1 – 23 kwietnia 2017 zgodnie z zasadami kwalifikacji udostępnionymi na stronie internetowej.
 • Wyjazd będzie realizowany tylko w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 (5 miesięcy bez możliwości przedłużenia).
 • Wyjazd  może być realizowany w jednej z dwóch uczelni partnerskich:
       Azerbaijan State Agricultural University (ASAU), Ganja, Azerbejdżan
       GeorgianTechnical University (GTU), Tibilisi, Gruzja
 • Czas pobytu na będzie wliczany do kapitału mobilności na danym poziomie studiów.
 • Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej  pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement for Studies czyli porozumienia o programie zajęć).
 • Student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce i zachowuje m.in. nabyte przed wyjazdem prawa do stypendiów krajowych: np. socjalnego).
 • Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od studentów przyjeżdżających opłat za naukę (wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy itp.).
 • Wyjeżdżający studenci otrzymają stypendium na wyjazd w wysokości 650 EUR na miesiąc oraz jednorazowo ryczałt na podróż w wysokości 360 EUR. Stypendium nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

 

Przyjęcie do uczelni zagranicznej

Studenci zakwalifikowani do danej uczelni przygotowują dokumenty aplikacyjne zgodnie z instrukcją przekazaną z tej uczelni, m.in.:

 • dokument aplikacyjny (jeśli jest wymagany)
 • Learning agreement – program studiów do realizacji
 • Transcript of Records – wykaz ocen uzyskanych w UPP
 • inne dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską

W przypadku aplikacji składanej on-line należy wypełnić zgłoszenie zgodnie z instrukcjami.

Student powinien również zapoznać się z zasadami przyznawania zakwaterowania na uczelni przyjmującej i jeśli to możliwe dołączyć wypełniony formularz dotyczący zakwaterowania do dokumentów aplikacyjnych.

Dwa komplety podpisanych dokumentów aplikacyjnych należy dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą w wyznaczonym terminie.

Na podstawie listu akceptującego (lub innej pisemnej informacji) wystosowanego przez uczelnię przyjmującą student podpisuje z UP w Poznaniu umowę na wyjazd w ramach programu Erasmus+ (KA107).

Learning Agreement for studies (LA)

Porozumienie o programie zajęć/ Learning Agreement for studies (LA) jest podstawą do realizowania studiów w zagranicznej uczelni. Student jest poinformowany przed wyjazdem o pojawiających się różnicach programowych. Pisemnie określa się wykaz różnic oraz dokładny termin ich zaliczenia. Wzór LA dostępny jest na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY. Student przebywający na wymianie ma możliwość zmiany określonego przez wyjazdem Learning Agreement. Zmiana ta powinna zostać dokonana najpóźniej w okresie do miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. Dokument i jego zmiany akceptuje Koordynator Wydziałowy.

Realizacja wyjazdu

Wyjazdy studentów  są realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.
Studenci, którzy zakwalifikowani zostali na wyjazd w ramach programu, ale nie zaliczyli semestru poprzedzającego wyjazd lub uzyskali warunkowe zaliczenie semestru tracą prawo do realizacji wyjazdu w ramach Programu.

Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach programu Erasmus+ nie może przebywać w trakcie studiów realizowanych za granicą na urlopie dziekańskim, ani żadnym innym. Wyjeżdżający student musi mieć status studenta UPP w okresie realizacji wyjazdu.

Uznanie/ rozliczenie wyjazdu

Wyjazd uznaje się za zrealizowany po przedłożeniu do DWZ wymaganych dokumentów (Learning agreement oraz Transcript of Records, Confirmation of attendance) potwierdzających zrealizowanie programu studiów i uzyskanie satysfakcjonujących wyników i punktów ECTS.

Rozliczenie wypłaconych środków odbywa po spełnieniu warunków określonych w umowie na wyjazd.