REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI 2019/20- ABSOLWENCI (studenci kończący studia w lutym 2020) / RECENT GRADUATE (STUDENTS WHO FINISH STUDY IN FEBRUARY 2020) TRAINEESHIPS - zakończona/ closed

OFERTA DLA PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW – STUDENTÓW  KOŃCZĄCYCH STUDIA W LUTYM 2020
 

WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
WYJAZD W TERMINIE LUTY 2020 – WRZESIEŃ 2020

 

 

Absolwentów zainteresowanych wyjazdami na PRAKTYKI w tym roku akademickim 2019/2020  informujemy, że rejestracja on-line jest aktywna od 29 października do 25 listopada 2019.

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SKANY DOKUMENTÓW, KTÓRE POTWIERDZĄ PAŃSTWA DODATKOWE KOMPETENCJE.

Osoby, które mają certyfikat językowy (nie zaświadczenie ze szkoły językowej o realizowanym kursie) na poziomie min. B2 z oceną dobrą i wyżej, nie starszy niż 3 lata, powinny załączyć jego pełny skan, łącznie ze skalą ocen. Certyfikat pozwala uzyskać maksymalna ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego z danego języka obcego.

Dodatkowe punkty można uzyskać załączając zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwie w konferencjach naukowych i innych aktywnościach związanych z realizowanym kierunkiem studiów (max. 3 załączniki gdzie  jeden załącznik to jedna aktywność).

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY / submit form

 

RECENT GRADUATE (STUDENTS WHO FINISH STUDY IN FEBRUARY 2020) TRAINEESHIPS
IN THE ACADEMIC YEAR 2019/2020
POSSIBLE MOBILITY  FEBRUARY 2019 - SEPTEMBER 2020 (EXCHANGE FOR 2 OR 3 MONTHS)

 

We would like to inform  RECENT GRADUATE students interested in TRAINEESHIPS during academic year 2019/2020 that registration online is open from October 29th to November 25th 2019.

 

BEFORE YOU START TO COMPLETE THE REGISTRATION FORM, PLEASE PREPARE SCANS OF THE DOCUMENTS CONFIRMING YOUR ADDITIONAL COMPETENCES/ ACTIVITIES.

 

Recent graduate students who have a language certificate (but not a certificate from a language school about the course) at a level of min. B2 with a grade 4.0 or higher, not older than 3 years, should enclose its full scan, including the scale of grades. The certificate allows to get the maximum grade from a qualifying exam in a given foreign language.

 

Additional points can be obtained by attaching certificates of activity in scientific associations, student organizations, participation in scientific conferences and other activities related to the field of study (max. 3 attachments, where one attachment is one activity).