Dokumenty

Podstawowym dokumentem jest indywidualny program szkolenia czyli Agreement for Staff Mobility for Training. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć i aktywności, które szkolony podejmie w uczelni / instytucji przyjmującej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu zajęć są: zakładane cele szkolenia, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Podczas jednej mobilności wyjeżdżający powinien zrealizować 4 lub 5 dni roboczych szkolenia.

Przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników preferencyjnie będą traktowani pracownicy etatowi uczelni (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus+ do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

Tylko podpisany  przez wyjeżdżającego i uczelnię/ instytucję przyjmującą program szkolącą stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie z Programu Erasmus+.

Przekazanie wsparcia indywidualnego oraz ryczałtu na koszty podróży nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie to zostanie wypłacone w formie zaliczki w sposób uzgodniony pomiędzy stronami: gotówka w € lub przelew na konto (zalecane – przelew na konto w euro).

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa, określająca zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżającego oraz termin ich wykonania.

Po powrocie pracownik jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej. Zaświadczenie to powinno być sporządzone wg wzoru dostępnego na tej stronie internetowej.