Strefa nauczyciela

Nauczyciele niepełnosprawni

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą.

Dokumenty / wyjazdy nauczycieli

Podstawowym dokumentem jest aktualny formularz indywidualnego programu nauczania czyli Agreement for Staff Mobility for Teaching. Przed wyjazdem powinien być uzgodniony pomiędzy stronami program zajęć, które ma przeprowadzić nauczyciel w uczelni partnerskiej. Niezbędnymi elementami przedstawionego programu nauczania są: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Tylko aktualny i podpisany  przez wyjeżdzającego i uczelnię partnerską program nauczania stanowi podstawę do ubiegania sią o dofinansowanie z Programu Erasmus+.

 

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Z każdym nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa, określajaca zadania, prawa i obowiązki wyjeżdżajacego okraz termin ich wykonania.

Po powrocie nauczyciel akademicki jest zobowiązany dostarczenia do DWZ pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni zagranicznej wraz z informacją o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych. Zaświadczenie to powinno być sporządzone na papierze firmowym uczelni przyjmującej wg wzoru dostępnego na tej stronie internetowej.

Uczelnie partnerskie / NAUCZYCIELE

Wyjazd nauczyciela w celach dydaktycznych  odbywa się do jednej  uczelni partnerskich posiadającej Kartę ECHE, których aktualna lista publikowana jest poniżej. Lista uczelni  zmienia się, gdyż staramy się zwiększać możliwości wyboru miejsc wyjazdów. Załączony plik z tabelą uczelni partnerskich w tytule ma datę ostatniej aktualizacji.

Ważne: lista uczelni partnerskich dla nauczycieli nie musi pokrywać się z lista uczelni partnerskich dla studentów.

Program Erasmus+

 

O Programie Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

Podstawowe dane

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu

W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale  jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;

Powyższe informację pochodzą ze strony www.erasmusplus.org.pl

Zasady finansowania wyjazdów nauczycieli 2017/2018

Finansowanie wyjazdów nauczycieli w roku akademickim 2017/2018

Wysokość przyznanych środków UP w Poznaniu na wyjazdy dla nauczycieli (STA) wynosi 14000 EUR  na realizację 16 wyjazdów.

Wsparcie finansowe (stypenium) przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Wsparcie finansowe nie  pokrywa pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.

Przekazanie wsparcia finansowego nauczycielowi akademickiemu może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez nauczyciela wszystkich warunków umowy. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w formie zaliczki w sposób uzgodniony pomiędzy stronami: gotówka w € lub przelew na konto (zalecaneprzelew na konto w euro). Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po powrocie na podstawie potwierdzenia z uczelni przyjmującej zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na 5 dni roboczych, bez dodatkowych dni przeznaczonych na podróż w wysokości wg wytycznych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE):

Kraje wchodzące w skład grupy

Dzienna wartość stypendium

I grupa:
Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130 EUR

II grupa:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110 EUR

III grupa:
Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia)

100 EUR

IV grupa:
Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80 EUR

 

Koszty podróży

Aby zwiększyć liczbę realizowanych mobilności nauczycieli, Władze UPP zdecydowały dofinansować z budżetu Uczelni (rezerwa Prorektora ds Studiów) koszty podróży, a całość przyznanej przez FRSE kwoty wykorzystać na stypendia. Jednakże koszty podróży uczestnika mobilności nie są finansowane w całości z rezerwy Prorektora. W roku akademickim 2017/18 ustalono poziom dofinansowania maksymalnie do wysokości 1000 zł / jedną mobilność. Koszty podrózy przekraczajace  tę kwotę uczestnik mobilności musi pokryć z własnych środków lub starać się o dofinansowanie ze środków Jednostki, w której jest zatrudniony.

Nauczyciele niepełnosprawni.

Nauczyciele niepełnosprawni z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać  się o dodatkowe fundusze.  W tym celu należy poinformować Dział Współpracy z Zagranicą.

Wyjazdy bez stypenium.

Osoby, które spełniają wymagane kryteria dot. realizowania mobilnosci, ale nie zostało im przyznane stypendnium, mają także  możliwość wyjazdu z wykładami w ramach programu Erasmus+ ze stypendium zerowym, korzystając z własnych środków. Wyjazd ze stypendium zerowym odbywa sie na takich samych zasadach: podstawę stanowi Staff mobility agreement for Teaching,  musi trwać 5 dni roboczych i obejmować realizację 8 godzin zajęć i dostarczenie po powrocie potwierdzenia pobytu oraz wypełnienia online ankiety stypendysty.

Subskrybuj RSS - Strefa nauczyciela