Zasady finansowania wyjazdów na praktyki 2019/2020

Finansowanie wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2019/2020

1. Pobyt praktykanta w instytucji przyjmującej może trwać  minimum 2 miesiące a maksimum 3 miesiące oraz musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca  2019 a 30 września 2020.

2. Wysokość przyznanych środków UPP na wyjazdy na studia (SMP) wynosi 66 000 EUR .

3. UPP gwarantuje wypłatę stypendium za okres mobilności maksymalnie 90 dni. Stypendia wypłacane są w EUR.

4. Wysokość miesięcznego stypendium jest ustalana zgodnie z zasadami  wykorzystania środków finansowych określonymi w umowie pomiędzy Uczelnią, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie różnic w kosztach utrzymania, a nie kosztów, które student faktycznie ponosi w trakcie praktyki za granicą.

5. Wysokość stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2019/2020 nie podlegają zmianom.

Tabela A. Stawki miesięcznego stypendium Programu Erasmus+ na wyjazdy na praktyki do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

Grupa - kraje

Grant - praktyki

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

500 €

 

6. Student otrzyma stypendium w ramach programu Erasmus+ na okres praktyki za granicą liczony z dokładnością do jednego dnia. Na potrzeby rozliczeń Komisja Europejska przyjęła, że jeden miesiąc równa się 30 dni. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.

7. Finansowanie wyjazdów na praktyki osób posiadających prawo do stypendium socjalnego i osób niepełnosprawnych z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER).

7.1. Wysokość środków przyznanych UP w Poznaniu z projektu PO WER w roku 2019/20 wynosi 140.190 PLN. Stypendia wypłacane są w PLN.

7.2 Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej, zakwalifikowane na wyjazd w programie Erasmus+ 2019/2020, z potwierdzonym przez Dział Studiów i Spraw Studenckich prawem do otrzymywania stypendium socjalnego, otrzymują z budżetu PO WER wsparcie indywidualne  oraz dodatek socjalny. Wyjazdy te będą traktowane jako wyjazdy z dofinansowaniem zerowym w programie Erasmus+.

Tabela B. Stawki miesięcznego stypendium Programu PO WER na wyjazdy  na praktyki z dodatkiem socjalnym do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

GRUPA - KRAJE

miesięczna stawka w PLN
z dodatkiem socjalnym

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2995 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2781 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2567 PLN

 

7.3. Dodatek socjalny przysługuje studentom, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na warunkach określonych w Regulaminie pomocy materialnej UPP dla studentów w semestrze/roku akademickim, w trakcie którego realizują praktykę w zagranicznej instytucji. Osoby, które rozpoczęły mobilność w terminie poprzedzającym wydanie decyzji dot. stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020 otrzymają „dodatek socjalny” od początku podjęcia wyjazdu za granicę w przypadku, gdy posiadały prawo do  stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019. 

7.4. O prawie do otrzymywania stypendium socjalnego lub o ubieganiu się o nie, student informuje Dział Współpracy z Zagranicą w trakcie kwalifikacji, a najpóźniej na 2 tygodnie przed podpisaniem umowy potwierdza stosownym zaświadczeniem.

7.5. Prawo do otrzymywania stypendium w odniesieniu do osób zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+ potwierdza Dział Studiów i Spraw Studenckich. Decyzja o prawie do otrzymania stypendium socjalnego będzie stanowiła podstawę  do podpisania umowy i finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

7.6. Studenci, którzy nabędą prawa do stypendium socjalnego na UPP w trakcie wyjazdu na praktykę z funduszy programu Erasmus+, nie będą mieli prawa do finansowania wsparcia indywidualnego i dodatku socjalnego ze środków PO WER.

7.7. Jeżeli uczelnia pozwoli studentowi na przedłużenie wyjazdu na praktykę i zdecyduje o wypłacie wsparcia indywidualnego na przedłużony okres mobilności, to ma obowiązek wypłacić także dodatek socjalny.

7.8. Wszelkie kwestie nieuwzględnione  w powyższych zapisach będą rozpatrywane indywidualnie przy zachowaniu prawa studenta do równego i sprawiedliwego traktowania. Decyzje będą podejmowane przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą po konsultacjach z Prorektorem ds. Studiów.

8. Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę są finansowane z projektu PO WER.

8.1. Miesięczna stawka wsparcia indywidualnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bez dodatku socjalnego) przedstawiona jest w tabeli C.

Tabela C. Stawki miesięcznego stypendium z Programu PO WER na wyjazdy  na praktykę dla osób niepełnosprawnych do poszczególnych  grup krajów wynoszą:

GRUPA - KRAJE

miesięczna stawka w PLN osoby niepełnosprawne

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2567 PLN

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2353 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2139 PLN

8.2. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać dodatkowo o pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie wniosku, złożonego przez osobę niepełnosprawną. Wniosek składa się do DWZ, gdzie jest opiniowany przez komisję (Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+,  pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, pracownika Działu Studiów i pracownika DWZ). Zaopiniowany wniosek musi być przesłany do NA nie później niż 4 tygodnie przed wyjazdem studenta niepełnosprawnego za granicę. Przyznana kwota dodatkowego dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych, które wyjeżdzający student musi dostarczyć do DWZ.

8.3. Kwota stypendium otrzymanego z funduszy PO WER będzie określona w umowie zawieranej przez studenta i uczelnię macierzystą w PLN i przekazywana na rachunek w PLN wskazany przez studenta. Zasady naliczania i rozliczania  kwoty wsparcia indywidualnego wraz z dodatkiem socjalnym są takie same jak dla odbiorców wsparcia indywidualnego w programie Erasmus+. W uczelnianej dokumentacji programu Erasmus+ (oraz w systemie Mobility Tool+) wyjazdy te będą miały status wyjazdu z dofinansowaniem zerowym.

 

9. Koszty przelewów bankowych ponosi uczelnia macierzysta.

10. Okres finansowania. Pobyt studenta na praktyce zagranicznej nie może być krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 3 miesiące, na ten czas Uczelnia gwarantuje finansowanie. Łączny okres pobytu za granicą jest każdorazowo wliczany do kapitału mobilności na danym stopniu studiów, który nie może przekroczyć 12 miesięcy.

11. Zasady określania końcowej kwoty dofinansowania indywidualnego (w zależności od długości pobytu).

11.1. Końcowa kwota dofinansowania z budżetu programu Erasmus+  lub PO WER zostanie wyliczona przez UPP na podstawie zaświadczenia z instytucji przyjmującej określającego datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności (Confirmation of Attendance).

11.2. Wydłużenie okresu pobytu studenta za granicą związane z: obowiązkową obecnością studenta w instytucji przyjmującej, poświadczone w Confirmation of Attendance może zostać uznane przez uczelnię macierzystą tylko w przypadku zgłoszenia tego faktu przez studenta w uczelni macierzystej co najmniej na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu. Student zobowiązany jest złożyć mailowo wyjaśnienia dotyczące powodów przedłużenia czasu praktyki. Dofinansowanie wydłużonego czasu trwania praktyki zależy od posiadanych przez uczelnię macierzystą środków finansowych. W przypadku braku środków finansowych  lub niezgłoszenia faktu dłuższego pobytu wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

11.3. Zmiana okresu pobytu za granicą powoduje konieczność uzupełnienia umowy w formie aneksu.

12. Zasady płatności.

12.1. Dofinansowanie będzie wypłacane studentom po otrzymaniu przez UPP środków z programu Erasmus+ oraz funduszy PO WER.

12.2. Stypendium będzie wypłacone tylko przelewem na imienny rachunek bankowy studenta w walucie EUR lub PLN (stypendyści niepełnosprawni i z dodatkiem socjalnym).

12.3. Wypłacenie dofinansowania studentom wyjeżdżającym na praktyki będzie następowało w dwóch ratach:

A. pierwsza rata stanowiąca całość dofinansowania pomniejszonego o 100 EUR (lub 400 PLN dla wyjazdów finansowanych z PO WER). Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy, dostarczeniu wymaganych przez Dział Współpracy z Zagranicą dokumentów i wypełnieniu on-line początkowego testu językowego OLS.

B. druga rata wynikająca z różnicy pomiędzy końcową skalkulowaną kwotą (na podstawie Confirmation of Attendance), a wypłaconą pierwszą ratą. Wypłata nastąpi po dostarczeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt w instytucji przyjmującej tj. Confirmation of Attendance, wypełnieniu ankiety (indywidualny raport uczestnika  on-line składany w systemie Mobility Tool+) oraz wypełnieniu on-line końcowego testu językowego OLS.

12.4. Student, w terminie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu pobytu za granicą zobowiązany jest dostarczyć wymagane przez UPP zaświadczenie potwierdzające pobyt w instytucji zagranicznej (Confirmation of Attendance) oraz wypełnić on-line ankietę (indywidualny raport uczestnika z wyjazdu w systemie Mobility Tool+) i końcowy test językowy OLS. Uczelnia ma 30 dni na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu od daty otrzymanych dokumentów.

13. UPP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści zasad dot. realizacji wyjazdów uczestników programu Erasmus+. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych przez Komisję Europejską i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie trwania programu.